Tags: an táng

Văn hóa xem ngày tốt xấu và việc có nhất thiết phải chọn ngày tốt xấu

28/04/2021 10:05
Theo Cup-ria-nô-vích (Liên Xô cũ) thì giả thuyết về nhịp tháng của các quá trình sinh học xác định ba trạng thái của cơ thể, không chỉ áp dụng ở Nhật Bản mà còn được áp dụng ở nhiều nước Tây Âu vào công tác an toàn, giao thông nói riêng, an toàn lao động nói chung.
Chia sẻ