Tags: Chuyện thần bí

Cây Đinh Đã Từng Đóng Vào Người Chúa Jesus?

2020-12-27 17:28:47.0
Chúa Jesus chịu khổ hình đóng đinh trên cây thánh giá là một trong những hình ảnh quen thuộc trong Cơ Đốc giáo. Đóng đinh là một hình phạt thời La Mã. Bị treo trên một giá chữ thập lớn
Chia sẻ