Tags: điều quý giá

7 điều quý giá nên học suốt đời

2015-04-13 00:00:00.0
Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.
Chia sẻ