Tags: Kinh Phước Đức

Lời dạy của Đức Phật : 38 Điều Phước Đức

07/06/2022 08:54
Phật Thích Ca đã giải thích tường tận và đã khuyên Chư Thiên cũng như Loài Người nên học và thực hành 38 điều Phước Đức để tu thân mình được an lành,
Chia sẻ