Tags: Sư Giác Giới

10 Việc Thiện nên làm để Sanh Phước

2022-05-23 15:50:55.0
Trong 10 việc tạo phước được chia thành 3 nhóm :Nhóm tạo Phước Vật, Phước Đức và Phước Trí.
Chia sẻ