Tags: su nong gian

Bài học cuộc sống: Sự nóng giận

2015-08-09 03:17:25.0
Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.”
Chia sẻ