Tags: tà dâm

13 Hậu quả đáng sợ của tà dâm, người hiện đại nhất định phải hiểu

2021-04-26 07:47:13.0
Người xưa có câu: “Vạn ác dâm vi thủ” (trong vạn cái ác thì tội dâm đứng đầu), để nói rằng phạm tội tà dâm sẽ bị báo ứng nặng nề nhất.
Chia sẻ