Tags: thầy giáo

Bài Học Cuộc Sống: Người Thầy

24/03/2022 09:41
Một thầy giáo tốt như một ngọn nến- ngọn nến cháy để soi đường cho những người khác - Mustafa Kernal Ataturk
Chia sẻ