Tags: ý nghĩa của việc ăn chay

Câu chuyện về giấc mơ của Cố Thuận Chi, Công đức ăn chay

2021-03-15 16:55:04.0
Nhờ phước lực huân tu trường chay, trưởng dưỡng lòng từ, không sát hại chúng sanh nên chiêu cảm được gặp vị cao tăng giảng kinh Báo Ân ca ngợi công đức hiếu thuận, trong đó ăn chay không những tiêu trừ nghiệp chướng cho chính mình mà còn có thể góp phần để cứu độ cha mẹ và những thân nhân quá vãng.
Chia sẻ