Tags: 10 cách biến khó khăn

10 Cách biến khó khăn thành trợ thủ của HT Thích Thiền Tâm

22/10/2021 05:54
Trong mười điều này, luận Bảo Vương Tam Muội đã dùng mười hạnh không cầu để phá trừ. Thế thì trong phước có họa, trong họa có phước, trong thông có ngại, trong ngại có thông.
Chia sẻ