Tags: 13 Nữ Đại Đệ Tử của Đức Phật

13 Nữ Đại Đệ Tử Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Phần 1

2022-07-09 15:29:10.0
Câu Chuyện về 13 Vị Tỳ Kheo Ni Đại Đệ Tử Của Đức Phật Gotama Phần 1, Ngài Gotami, Khemà, Uppalavannà,...
Chia sẻ