Tags: 7 loại vợ

Đức Phật dạy có 7 Loại Vợ - Kinh 7 Loại Vợ

24/06/2022 03:39
Này Sujàtà có bảy loại vợ này cho người đàn ông. Thế nào là bảy? Vợ như người sát nhân, vợ như người ăn trộm, vợ như người chủ nhân, vợ như người mẹ,
Chia sẻ