Tags: Bài Văn Cầu Siêu

Bài Văn Khấn Cầu Siêu Thân Nhân

2021-12-09 14:20:30.0
Khi thân nhân hay thân hữu qua đời, nhiều người rất lúng túng không biết cầu siêu làm sao, hoặc phải nhờ vị sư nào? Nếu cần mời các sư, nên chọn vị nào đạo hạnh trong sạch mới có kết quả, chớ chẳng nên mời những vị chuyên tụng có giá biểu định sẵn!
Chia sẻ