Bài Văn Khấn Cầu Siêu Thân Nhân

09/12/2021 02:20
Khi thân nhân hay thân hữu qua đời, nhiều người rất lúng túng không biết cầu siêu làm sao, hoặc phải nhờ vị sư nào? Nếu cần mời các sư, nên chọn vị nào đạo hạnh trong sạch mới có kết quả, chớ chẳng nên mời những vị chuyên tụng có giá biểu định sẵn!

  CẦU SIÊU THÂN NHÂN

  CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THIỀN TÂM

  ( Mỗi tuần thất, thêm mỗi ngày càng tốt )

  Khi thân nhân hay thân hữu qua đời, nhiều người rất lúng túng không biết cầu siêu làm sao, hoặc phải nhờ vị sư nào? Nếu cần mời các sư, nên chọn vị nào đạo hạnh trong sạch mới có kết quả, chớ chẳng nên mời những vị chuyên tụng có giá biểu định sẵn!

  Dù có mời sư tụng, chính gia đình cũng cần biết nghi thức, bài bản để trợ lực thêm cho người quá cố siêu thoát. Hoặc vì hoàn cảnh eo hẹp về tài chánh, không kham chuyện thù lao, hoặc sét thấy không cần, thì sự thành tâm của gia đình mới là chủ yếu mà kết quả cũng không kém việc nhờ người ngoài. Tuy nghi thức đơn giản, ngắn gọn, nhưng ý nghĩa và tác dụng vô cùng rộng lớn như sau:

  1/Thắp hương bàn thờ gia tiên ( xá 3 xá ),

  Nguyện: " Hôm nay , ngày ....tháng....năm....

  Gia đình chúng con thành tâm làm lễ tuần thát thứ ... cho vong linh...pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. Hiện phần mộ an táng tại... Chúng con cầu xin cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, chú bác, cô dì , anh chị em thân bằng quyến thuộc dòng tộc họ... chứng minh gia hộ cho chúng con...

  ( xá và cắm hương lên bàn thờ cửu huyền )

  Xem thêm: Xem ngày tốt xấu - Tử Vi 12 Con Giáp - Xem tuổi làm nhà - Xem tuổi vợ chồng

  2/Thắp hương hướng về bàn thờ Phật ( xá 3 xá ) và quỳ xuống khấn nguyện:

  - NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ( 3 LẦN )

  - NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT ( 3 LẦN )

  - NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ( 3 LẦN )

  - NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT ( 3 LẦN )

  - NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ( 3 LẦN )

  - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN )

  * Đệ tử chúng con tên là ...

  hiện cư ngụ tại số nhà...

  hôm nay là ngày...là tuần thất thứ ...của vong linh...pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi.

  Gia đình chúng con thành tâm làm lễ cầu siêu cho vong linh...pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. Chúng con nguyện ba đời mười phương Chư Phật, Chư đại Bồ Tát, Chư Hiều Thánh Tăng thường ở khắp mười phương giáng lâm Phật tiền tại gia, cảm ứng chứng minh từ bi gia hộ.

  Chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà , Ngài Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát năng nhân đại từ đại bi phóng quang tiếp dẫn cho vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh về thế giới tây phương cực lạc 

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A DI Đà Phật ( 3 Lần )

  (Xá cắm hương lên bàn Phật, rồi chắp tay vào ngực , nguyện tiếp ):

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh...pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. A DI Đà Phật 

   ( Đọc 3 lần Xong lạy 4 lạy )

  3/Đến bàn thờ vong , thắp hương đọc bài chú vãng sanh cho vong linh:

  "Nam Mô A Di Đa Bà Dạ

  Đa tha dà đa dạ

  Đa điệt dạ tha

  A di rị đô bà tỳ

  A di rị đa tất đam bà tỳ

  A di rị đa tỳ ca lan đế

  A di rị đa tỳ ca lan đa

  Dà di nị dà dà na

  Chỉ đa ca lệ ta bà ha."

  Xin tiếp dẫn vong linh:

  A Di Đà Phật

  (Xá, cắm hương bàn vong)

  Tiếp theo, kêu gọi tên vong linh. Hỡi vong linh....pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. Hãy tỉnh thức, đừng sợ hãi và đừng luyến tiếc điều gì ở cõi trần, hãy bình tĩnh niệm Phật, cầu xin Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc." (Lạy 4 lạy).

  Sau đó mời vong linh niệp Phật cùng với mọi người , mọi người thân trong gia đình ngồi ngay ngắn nghiêm trang cùng niệm danh hiệu Phật

  Nam Mô A Di Đà Phật

  A DI Đà Phật ( Khoảng 1 giờ hay nhiều hơn càng tốt )

   

  4/Mời hương linh phát nguyện vãng sanh đại chúng:

  Quy mạng lễ A Di Đà Phật

  Ở phương Tây thế giới an lành.

  Con nay xin phát nguyện vãng sanh.

  Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.

  Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung

  Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

  Hoa khai kiến phật ngộ vô sanh

  Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ

  Nam mô A Di Đà Phật.

  * Nam Mô A DI Đà Phật . Xin Đức Phật A Di Đà Cho Vong linh......pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. Được vãng sanh tây phương cực lạc ( 3 lần )

  Sau Đó Hồi Hướng Công Đức Cho Vong Linh:

  Nguyện đem công đức này . Hồi Hướng về tây phương , Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ.

  Hồi hướng cho Vong linh......pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. 

  Hồi hướng lịch đại kiếp số oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp hữu hình và vô hình của vong linhVong linh......pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. 

  Hồi hướng cho cửu huyền thất tổ , ông bà , cha mẹ , cô dì chú bác, anh chị em nhiều đời nhiều kiếp của vong linh...

  Hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh.Trên đền 4 ơn nặng . Dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe . Đề phát tâm bồ đề . Khi mãn báo thân này . Đồng sanh cực lạc quốc

  Chúng con nguyện cầu Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát năng nhân , Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi phóng quang tiếp độ cho Vong linh......pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. Và các chư hương linh dòng tộc họ... cùng các hương linh hiện hữu nơi đây được vãng sanh về Thế giới tây Phương Cực Lạc

  Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 Lần )

  [Buổi lẽ cầu siêu tại gia đình qua một lần là xong. Ngưng nghỉ một chút, có thể lập lại lần thứ hai, thứ ba... càng nhiều càng tốt. Nếu gia đình đông người, nên đánh máy to ra, mỗi người một bản để trước mặt mà nguyện vái cũng được.]

  Xem  : Lịch âm hôm nay ngày bao nhiêu - Xem Lịch Vạn Niên - Bói Bài Hàng Ngày - Tử Vi Hàng Ngày - Lịch âm năm 2021

  CHÚ GIẢI:

  A. [Câu "Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh ...pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi.

  Một vạn ức = 10,000 X 100,000 = 1 tỷ.

  Tam thập lục vạn ức = 36 vạn ức = 36 tỷ.

  Nhất thập nhấtt vạn = 10 x 10,000 = 100,000

  Cửu thiên ngũ bách = 9,000 + 500 = 9,500

  Nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá = 100,000 x 9,500 = 950 triệu Tổng gom hết các câu trên, tức là 36 tỷ 950 triệu Thượng Thiện Nhân ở cõi Phật đồng tiếp dẫn vong linh. Một câu nguyện tuy ngắn gọn, nhưng ý nghĩa vô cùng rộng lớn.

  Nếu thân nhân quan tâm, vì người quá cố, nhớ hằng ngày, hàng tuần thất mà thành tâm cầu nguyện bài Vãng Sanh trên và đồng thời niệm Phật, làm các việc phước thiện, rồi hồi hướng cho các vong linh, ắt quyến thuộc quá cố của chúng ta sẽ được thoát khổ, siêu lên cõi Phật. Như vậy, kẻ còn người mất đều được lợi ích. Giới trẻ tuy thương kính ông bà cha mẹ, nhưng đâu biết các việc trọng đại nầy. Chính các việc đó mới thật sự là hiếu kính sâu xa, mới là phước hiếu vô lượng!

  B. Sách Tử Thư Tây Tạng nói rằng, một người không tu hoặc ít tu, trước phút lâm chung, thường mê man, và sau khi thần thức rời thân thể, cảm thấy vô cùng cô đơn và sợ hãi, đau khổ, khi biết mình đã chết. Do vậy, ta cần phóng các "tư-tưởng an-lành" đến cho vong linh bằng cách cầu nguyện và kêu gọi vong linh đừng sợ hãi, bình tĩnh niệm Phật trong 49 ngày là thời kỳ còn mang thân trung ấm, chuẩn bị tái sanh.

  Hơn nữa, khi thần thức rời khỏi thân là thuộc thể nhẹ, nên ta kêu gọi hay khởi niệm đến vong linh thì vong linh nhận biết được. Ngược lại, người sống còn mang xác thân, thuộc thể nặng, nên đôi khi vong linh cũng có đến nói chuyện với ta, nhưng ta không nghe được. Chính điều nầy, trong những ngày đầu mới chết, làm cho vong linh tức tối và buồn khổ.

  Một điều cần lưu ý là vợ chồng hay con cháu, chưa hẳn ai ai cũng quan tâm, tận tình trợ giúp cho người quá cố siêu thoát. Tốt hơn là lúc còn thở, nên tích cực chuẩn bị trước cho mình, tự cứu lấy mình. Đó là điều bảo đảm nhất!

  Cổ Nhân Có Câu : Thiện Thiện Dĩ Hiếu Vi Tiên 

  ( Nghĩa Là:TRONG NGÀN VIỆC THIỆN, HIẾU ĐỨNG ĐẦU)

  Mình làm chữ hiếu mới hay

  Chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu

  Muốn cho tội lỗi mòn tiêu

  Thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay

  Mục Liên cứu mẹ bằng nay.

  Nhờ người hiếu hạnh tâm rày từ bi

  Ai ai hãy ráng mà suy....

  *********************************************************************************************

  Của tiền chớ có bỏ theo

  Chết rồi tế lễ bò heo làm gì?

  Nếu ai biết chữ tu trì

  Cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn./.

  *************************************************************************************************

  BÀI PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG 

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( 3 LẦN )

  NAM MÔ QUÁN THẾ THẾ ÂM BỒ TÁT 

  NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

  Đệ tử chúng con nguyện đem công đức niệm phật này , hồi hướng phát nguyện một đời này, vãng sinh Tây phương cực lạc quốc và hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sanh trong 6 đường lục đạo, cùng chư hương linh , âm linh , âm binh, cô hồn nhờ công đức niệm phật này nguyện vãng sanh tây phương cực lạc quốc.

  Nguyện hồi hướng công đức niệm phật này cho người thân quyến thuộc hiện tiền phát tâm niệm phật A Di Đà Phật.

  Hiện tại thân tâm an lạc, sau khi bỏ thân này, đồng nguyện vãng sanh tây phương cực lạc quốc.

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  PHẬT TỬ PHÁT TÂM.....................

  PHÁP DANH GIÁC NGỘ

   

   

   

   

  Tác giả: Tiểu Ngọc

  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.0 · 3 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Làm sao để người sắp chết được tái sinh vào cảnh giới an vui.
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-08-02 10:06:18.0
  Người mất sau khi thân hoại mạng chung nếu chưa đắc quả vị sẽ tiếp tục luân hồi trong 6 Cõi: Trong đó có 4 cõi Khổ : Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh và A Tu La, còn 2 Cõi vui là Cõi Người và Cõi Trời.
  Ý nghĩa ngày rằm tháng 6 âm lịch
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-07-13 09:20:19.0
  Ngày Rằm tháng Sáu âm lịch, với các Phật Tử theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy là một trong những ngày Quan trọng nhất trong năm
  13 Nữ Đại Đệ Tử Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Phần 1
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-07-09 15:29:10.0
  Câu Chuyện về 13 Vị Tỳ Kheo Ni Đại Đệ Tử Của Đức Phật Gotama Phần 1, Ngài Gotami, Khemà, Uppalavannà,...
  Đừng Hưởng Hết Phước Báu của mình
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-06-18 16:35:12.0
  Rượu và gái không chỉ cướp đi sức khỏe mà nó còn cướp đi cả hạnh phúc gia đình và sự nghiệp đang thăng tiến.
  Tạo nghiệp ác trong Quá Khứ không thể hành Thiền?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-06-16 09:29:26.0
  Nếu hành giả không phạm vào một trong năm trọng nghiệp (giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, làm cho Đức Phật chảy máu, và phá hòa hợp Tăng), kiếp này hành giả vẫn có thể thành công trong thiền.
  Lời dạy của Đức Phật : 38 Điều Phước Đức
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-06-07 08:54:44.0
  Phật Thích Ca đã giải thích tường tận và đã khuyên Chư Thiên cũng như Loài Người nên học và thực hành 38 điều Phước Đức để tu thân mình được an lành,
  Người thiện trí tạo phước thiện có gì khác so với người khác?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-06-07 08:42:39.0
  Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, cho quả báu có nhiều của cải tài sản, giàu sang, phú quý
  Vấn Đáp ĂN CHAY - Tỳ khưu Shravasti Dhammika
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-06-05 08:51:13.0
  Vấn đáp ăn chay và ăn mặn. Phật tử hỏi, Tỳ kheo Shravasti Dhammika trả lời
  Xem Tử Vi Có Thể Nói Hết Số Phận của Một Đời Người Không? - Hòa Thượng Viên Minh
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-05-23 16:14:21.0
  Tử vi chỉ nói đúng phần tĩnh, còn phần động chỉ suy đoán thôi vì không ai lường trước được một người sẽ phản ứng thế nào trước vận mệnh của mình.
  10 Việc Thiện nên làm để Sanh Phước
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-05-23 15:50:55.0
  Trong 10 việc tạo phước được chia thành 3 nhóm :Nhóm tạo Phước Vật, Phước Đức và Phước Trí.
  Chia sẻ