Bài Văn Khấn Cầu Siêu Thân Nhân

2021-12-09 14:20:30.0
Khi thân nhân hay thân hữu qua đời, nhiều người rất lúng túng không biết cầu siêu làm sao, hoặc phải nhờ vị sư nào? Nếu cần mời các sư, nên chọn vị nào đạo hạnh trong sạch mới có kết quả, chớ chẳng nên mời những vị chuyên tụng có giá biểu định sẵn!

MỤC LỤC

  CẦU SIÊU THÂN NHÂN

  CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THIỀN TÂM

  ( Mỗi tuần thất, thêm mỗi ngày càng tốt )

  Khi thân nhân hay thân hữu qua đời, nhiều người rất lúng túng không biết cầu siêu làm sao, hoặc phải nhờ vị sư nào? Nếu cần mời các sư, nên chọn vị nào đạo hạnh trong sạch mới có kết quả, chớ chẳng nên mời những vị chuyên tụng có giá biểu định sẵn!

  Dù có mời sư tụng, chính gia đình cũng cần biết nghi thức, bài bản để trợ lực thêm cho người quá cố siêu thoát. Hoặc vì hoàn cảnh eo hẹp về tài chánh, không kham chuyện thù lao, hoặc sét thấy không cần, thì sự thành tâm của gia đình mới là chủ yếu mà kết quả cũng không kém việc nhờ người ngoài. Tuy nghi thức đơn giản, ngắn gọn, nhưng ý nghĩa và tác dụng vô cùng rộng lớn như sau:

  1/Thắp hương bàn thờ gia tiên ( xá 3 xá ),

  Nguyện: " Hôm nay , ngày ....tháng....năm....

  Gia đình chúng con thành tâm làm lễ tuần thát thứ ... cho vong linh...pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. Hiện phần mộ an táng tại... Chúng con cầu xin cửu huyền thất tổ, ông bà cha mẹ, chú bác, cô dì , anh chị em thân bằng quyến thuộc dòng tộc họ... chứng minh gia hộ cho chúng con...

  ( xá và cắm hương lên bàn thờ cửu huyền )

  Xem thêm: Xem ngày tốt xấu - Tử Vi 12 Con Giáp - Xem tuổi làm nhà - Xem tuổi vợ chồng

  2/Thắp hương hướng về bàn thờ Phật ( xá 3 xá ) và quỳ xuống khấn nguyện:

  - NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT ( 3 LẦN )

  - NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT ( 3 LẦN )

  - NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ( 3 LẦN )

  - NAM MÔ ĐẠI LỰC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT ( 3 LẦN )

  - NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT ( 3 LẦN )

  - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 LẦN )

  * Đệ tử chúng con tên là ...

  hiện cư ngụ tại số nhà...

  hôm nay là ngày...là tuần thất thứ ...của vong linh...pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi.

  Gia đình chúng con thành tâm làm lễ cầu siêu cho vong linh...pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. Chúng con nguyện ba đời mười phương Chư Phật, Chư đại Bồ Tát, Chư Hiều Thánh Tăng thường ở khắp mười phương giáng lâm Phật tiền tại gia, cảm ứng chứng minh từ bi gia hộ.

  Chúng con nguyện cầu Đức Phật A Di Đà , Ngài Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát năng nhân đại từ đại bi phóng quang tiếp dẫn cho vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh về thế giới tây phương cực lạc 

  Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A DI Đà Phật ( 3 Lần )

  (Xá cắm hương lên bàn Phật, rồi chắp tay vào ngực , nguyện tiếp ):

  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh...pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. A DI Đà Phật 

   ( Đọc 3 lần Xong lạy 4 lạy )

  3/Đến bàn thờ vong , thắp hương đọc bài chú vãng sanh cho vong linh:

  "Nam Mô A Di Đa Bà Dạ

  Đa tha dà đa dạ

  Đa điệt dạ tha

  A di rị đô bà tỳ

  A di rị đa tất đam bà tỳ

  A di rị đa tỳ ca lan đế

  A di rị đa tỳ ca lan đa

  Dà di nị dà dà na

  Chỉ đa ca lệ ta bà ha."

  Xin tiếp dẫn vong linh:

  A Di Đà Phật

  (Xá, cắm hương bàn vong)

  Tiếp theo, kêu gọi tên vong linh. Hỡi vong linh....pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. Hãy tỉnh thức, đừng sợ hãi và đừng luyến tiếc điều gì ở cõi trần, hãy bình tĩnh niệm Phật, cầu xin Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc." (Lạy 4 lạy).

  Sau đó mời vong linh niệp Phật cùng với mọi người , mọi người thân trong gia đình ngồi ngay ngắn nghiêm trang cùng niệm danh hiệu Phật

  Nam Mô A Di Đà Phật

  A DI Đà Phật ( Khoảng 1 giờ hay nhiều hơn càng tốt )

   

  4/Mời hương linh phát nguyện vãng sanh đại chúng:

  Quy mạng lễ A Di Đà Phật

  Ở phương Tây thế giới an lành.

  Con nay xin phát nguyện vãng sanh.

  Cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ.

  Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung

  Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

  Hoa khai kiến phật ngộ vô sanh

  Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ

  Nam mô A Di Đà Phật.

  * Nam Mô A DI Đà Phật . Xin Đức Phật A Di Đà Cho Vong linh......pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. Được vãng sanh tây phương cực lạc ( 3 lần )

  Sau Đó Hồi Hướng Công Đức Cho Vong Linh:

  Nguyện đem công đức này . Hồi Hướng về tây phương , Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ.

  Hồi hướng cho Vong linh......pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. 

  Hồi hướng lịch đại kiếp số oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp hữu hình và vô hình của vong linhVong linh......pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. 

  Hồi hướng cho cửu huyền thất tổ , ông bà , cha mẹ , cô dì chú bác, anh chị em nhiều đời nhiều kiếp của vong linh...

  Hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sinh.Trên đền 4 ơn nặng . Dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe . Đề phát tâm bồ đề . Khi mãn báo thân này . Đồng sanh cực lạc quốc

  Chúng con nguyện cầu Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát năng nhân , Đức Phật A Di Đà đại từ đại bi phóng quang tiếp độ cho Vong linh......pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi. Và các chư hương linh dòng tộc họ... cùng các hương linh hiện hữu nơi đây được vãng sanh về Thế giới tây Phương Cực Lạc

  Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 Lần )

  [Buổi lẽ cầu siêu tại gia đình qua một lần là xong. Ngưng nghỉ một chút, có thể lập lại lần thứ hai, thứ ba... càng nhiều càng tốt. Nếu gia đình đông người, nên đánh máy to ra, mỗi người một bản để trước mặt mà nguyện vái cũng được.]

  Xem  : Lịch âm hôm nay ngày bao nhiêu - Xem Lịch Vạn Niên - Bói Bài Hàng Ngày - Tử Vi Hàng Ngày - Lịch âm năm 2021

  CHÚ GIẢI:

  A. [Câu "Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bách, đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh ...pháp danh ... mất ngày... hưởng thọ...tuổi.

  Một vạn ức = 10,000 X 100,000 = 1 tỷ.

  Tam thập lục vạn ức = 36 vạn ức = 36 tỷ.

  Nhất thập nhấtt vạn = 10 x 10,000 = 100,000

  Cửu thiên ngũ bách = 9,000 + 500 = 9,500

  Nhất thập nhất vạn cửu thiên ngũ bá = 100,000 x 9,500 = 950 triệu Tổng gom hết các câu trên, tức là 36 tỷ 950 triệu Thượng Thiện Nhân ở cõi Phật đồng tiếp dẫn vong linh. Một câu nguyện tuy ngắn gọn, nhưng ý nghĩa vô cùng rộng lớn.

  Nếu thân nhân quan tâm, vì người quá cố, nhớ hằng ngày, hàng tuần thất mà thành tâm cầu nguyện bài Vãng Sanh trên và đồng thời niệm Phật, làm các việc phước thiện, rồi hồi hướng cho các vong linh, ắt quyến thuộc quá cố của chúng ta sẽ được thoát khổ, siêu lên cõi Phật. Như vậy, kẻ còn người mất đều được lợi ích. Giới trẻ tuy thương kính ông bà cha mẹ, nhưng đâu biết các việc trọng đại nầy. Chính các việc đó mới thật sự là hiếu kính sâu xa, mới là phước hiếu vô lượng!

  B. Sách Tử Thư Tây Tạng nói rằng, một người không tu hoặc ít tu, trước phút lâm chung, thường mê man, và sau khi thần thức rời thân thể, cảm thấy vô cùng cô đơn và sợ hãi, đau khổ, khi biết mình đã chết. Do vậy, ta cần phóng các "tư-tưởng an-lành" đến cho vong linh bằng cách cầu nguyện và kêu gọi vong linh đừng sợ hãi, bình tĩnh niệm Phật trong 49 ngày là thời kỳ còn mang thân trung ấm, chuẩn bị tái sanh.

  Hơn nữa, khi thần thức rời khỏi thân là thuộc thể nhẹ, nên ta kêu gọi hay khởi niệm đến vong linh thì vong linh nhận biết được. Ngược lại, người sống còn mang xác thân, thuộc thể nặng, nên đôi khi vong linh cũng có đến nói chuyện với ta, nhưng ta không nghe được. Chính điều nầy, trong những ngày đầu mới chết, làm cho vong linh tức tối và buồn khổ.

  Một điều cần lưu ý là vợ chồng hay con cháu, chưa hẳn ai ai cũng quan tâm, tận tình trợ giúp cho người quá cố siêu thoát. Tốt hơn là lúc còn thở, nên tích cực chuẩn bị trước cho mình, tự cứu lấy mình. Đó là điều bảo đảm nhất!

  Cổ Nhân Có Câu : Thiện Thiện Dĩ Hiếu Vi Tiên 

  ( Nghĩa Là:TRONG NGÀN VIỆC THIỆN, HIẾU ĐỨNG ĐẦU)

  Mình làm chữ hiếu mới hay

  Chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu

  Muốn cho tội lỗi mòn tiêu

  Thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay

  Mục Liên cứu mẹ bằng nay.

  Nhờ người hiếu hạnh tâm rày từ bi

  Ai ai hãy ráng mà suy....

  *********************************************************************************************

  Của tiền chớ có bỏ theo

  Chết rồi tế lễ bò heo làm gì?

  Nếu ai biết chữ tu trì

  Cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn./.

  *************************************************************************************************

  BÀI PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG 

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( 3 LẦN )

  NAM MÔ QUÁN THẾ THẾ ÂM BỒ TÁT 

  NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

  Đệ tử chúng con nguyện đem công đức niệm phật này , hồi hướng phát nguyện một đời này, vãng sinh Tây phương cực lạc quốc và hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sanh trong 6 đường lục đạo, cùng chư hương linh , âm linh , âm binh, cô hồn nhờ công đức niệm phật này nguyện vãng sanh tây phương cực lạc quốc.

  Nguyện hồi hướng công đức niệm phật này cho người thân quyến thuộc hiện tiền phát tâm niệm phật A Di Đà Phật.

  Hiện tại thân tâm an lạc, sau khi bỏ thân này, đồng nguyện vãng sanh tây phương cực lạc quốc.

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  PHẬT TỬ PHÁT TÂM.....................

  PHÁP DANH GIÁC NGỘ

   

   

   

   

  Tác giả: Tiểu Ngọc

  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Cúng ông Công, ông Táo ngày mấy? Ông Công, Ông Táo dưới góc nhìn đạo Phật
  Phong tục tập quán - 2024-02-02 10:22:50.0
  Táo Quân (ông Công, ông Táo) có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của Lão giáo Trung Quốc. Tuy nhiên, người Việt đã chuyển hóa thành sự tích hai ông một bà là vị thần Đất, vị thần Nhà và vị thần Bếp núc đó. Từ xa xưa, dân Việt ta đã ngưỡng mộ và thờ cúng Ông Táo với hi vọng Ông sẽ giúp họ giữ "bếp lửa" trong gia đình luôn đầm ấm và hạnh phúc.
  Cách rút chân hương ngày ông Công ông Táo ai cũng nên biết
  Phong tục tập quán - 2024-02-02 10:19:34.0
  Theo quan niệm của dân gian, chuẩn bị năm hết Tết đến, các gia đình thường dọn dẹp, lau chùi ban thờ thổ công, gia tiên để mời các cụ về ăn Tết. Trong công việc dọn dẹp bàn thờ, việc lau bát hương, tỉa chân hương là quan trọng số 1, cần phải được làm một cách thành kính, cẩn trọng.
  Sinh con gái năm 2024 tháng nào tốt?
  Phong tục tập quán - 2024-01-17 09:20:58.0
  Năm 2024 sắp tới là năm con rồng, là linh vật tượng trưng cho nhiều điều may mắn nên có khá nhiều cha mẹ đang có ý định sinh con gái vào trong năm này. Vậy sinh con gái năm 2024 tháng nào tốt?
  Cách sắm lễ, văn khấn Lễ tạ mộ phần vào những ngày cuối năm.
  Phong tục tập quán - 2024-01-17 09:18:32.0
  Những ngày giáp Tết, theo phong tục truyền thống mọi gia đình người Việt thường ra mộ tổ tiên để lễ tạ Thổ thần, đắp thêm đất lên mộ, sửa sang mộ, rước vong linh Gia tiên về đón năm mới.
  Nguồn gốc của ông già Noel và ngày Lễ giáng sinh
  Phong tục tập quán - 2023-12-21 10:57:45.0
  Mỗi năm Giáng Sinh về, hình ảnh Ông Già Noel xuất hiện khắp mọi nơi. Ông Già Noel thân thương gần gũi vui vẻ trao quà cho trẻ em. Ông Già Noel thăm viếng và chia sẻ cho những người kém may mắn.Tuy nhiên, không phải ai cũng biết ông già tuyết là ai và tại sao lại có ông già tuyết?
  Luận giải tử vi Mậu Thìn 2024 nữ mạng chi tiết nhất
  Phong tục tập quán - 2023-12-01 17:35:42.0
  Năm Giáp Thìn 2024 đang rất cận kề, trước thềm năm mới, ai cũng quan tâm đến lá số tử vi của mình trong năm tới để có những dự đoán về vận mệnh. Tình hình nữ chủ mệnh sinh năm Mậu Thìn 1988 thì năm Giáp Thìn 2024 vẫn là một năm đầy biến động do ảnh hưởng bởi hạn Tam Tai. Dưới đây là luận giải tử vi Mậu Thìn 2024 nữ mạng chi tiết nhất.
  Sinh con tháng 12 năm 2023 ngày nào tốt để con có tương lai tươi sáng?
  Phong tục tập quán - 2023-11-28 16:45:24.0
  Là bố mẹ, ai cũng mong muốn sinh con ra được khỏe mạnh, bình an, có một cuộc sống hạnh phúc, có tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, vận mệnh cuộc sống của đứa trẻ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có ngày giờ sinh. Vậy sinh con tháng 12 năm 2023 ngày nào tốt để bé có một cuộc sống viên mãn, đủ đầy?
  Bé sinh năm 2024 mệnh gì? Hợp bố mẹ tuổi nào?
  Phong tục tập quán - 2023-11-07 18:11:28.0
  Ngày tháng năm sinh là một trong những yếu tố quyết định đến vận mệnh của mỗi người. Với những bố mẹ đang có ý định hoặc chuẩn bị sinh con vào năm 2024 thì họ đang rất quan tâm đến chủ đề “bé sinh năm 2024 mệnh gì? Hợp với bố mẹ tuổi nào?”. Dưới đây là những luận giải chi tiết về vận mệnh của bé sinh năm Giáp Thìn 2024 cho bố mẹ cùng tham khảo.
  Chia sẻ