Tags: bồ tát Văn Thù Sư Lợi

25 Đại nguyện của bồ tát Văn Thù Sư Lợi

15/10/2021 06:51
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát còn có tên gọi khác là Diệu Đức. Diệu Đức có nghĩa là mọi Đức đều tròn đầy. Tương truyền rằng khi xưa Ngài là người con thứ ba của vua Vô Trách Nhiệm có tên là Thái tử Vương Chúng.
Chia sẻ