Tags: chánh tín

5 Niềm Tin Thiết thực giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống hiện tại

17/11/2022 03:03
Trong Bát Chánh Đạo chúng ta không thấy có Chánh Tín, nhưng Chánh Tín (Niềm Tin) Quan trọng lắm. Tín là gốc của Đạo, là mẹ sanh ra muôn vàn công đức,
Chia sẻ