Tags: Đệ Tử Phật

13 Nữ Đại Đệ Tử Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Phần 1

09/07/2022 03:29
Câu Chuyện về 13 Vị Tỳ Kheo Ni Đại Đệ Tử Của Đức Phật Gotama Phần 1, Ngài Gotami, Khemà, Uppalavannà,...
Chia sẻ