Tags: Ngài U Sīlānanda

8 Tư Tưởng của Bậc Đại Nhân - Ngài U Sīlānanda

17/02/2023 06:17
ít ham muốn về phương diện thực hành, dù cho có nguyện thực hành hạnh đầu đà thì cũng không để người khác biết mình đang thực hành hạnh đầu đà, phải biết khiêm nhường.
Chia sẻ