Tags: Niệm A Di Đà Phật

Nên niệm Phật 4 chữ hay 6 chữ

2021-08-03 16:36:57.0
Nên niệm Phật 4 chữ hay 6 chữ? Tất cả các Kinh Tịnh Độ, cho đến lời dạy của chư Tổ Sư, đều dạy niệm sáu chữ hồng danh Nam mô A Di Đà Phật.” Đã rõ ràng như thế, sao lại còn phân biệt “nên niệm Phật 4 chữ hay 6 chữ” để làm chi?

Niệm A Di Đà Phật có lợi ích gì?

2020-12-28 16:47:13.0
Đi đến chùa làm lễ hay chào nhau lúc gặp, chư tôn đức và Phật tử tu tập tại các chùa theo pháp môn Tịnh độ thường hay niệm A Di Đà Phật. Vì sao lại như vậy?
Chia sẻ