Tags: Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Đà và Ngày Vía Đức Phật A Di Đà Nên Làm Gì

06/12/2021 12:59
​Theo các kinh sách, Phật A Di Đà sở hữu công đức vô hạn phát sinh từ những việc tốt không biết bao nhiêu kiếp trước. “A Di Đà” có thể dịch là “Ánh Sáng Vô Hạn” do đó Phật A Di Đà thường được gọi là “Đức Phật Ánh Sáng”.

Đại Thế Chí Bồ Tát là ai? Sự tích và Hạnh nguyện của Bồ tát Đại Thế Chí

27/07/2021 04:00
Hạnh nguyện của Bồ Tát Ðại Thế Chí là sự tinh tấn trong đạo Phật, có ích lợi cho chúng sanh rất nhiều và cũng là pháp tu tượng trưng cho sự nỗ lực dũng mãnh chân chánh trên con đường đi đến giác ngộ và giải thoát.
Chia sẻ