Tags: Phật Đản

Nguồn gốc , ý nghĩ và ngày cử hành lễ Phật Đản 2023

2023-05-23 11:20:38.0
Ngày lễ Phật đản là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật, cùng với lễ Vu Lan và lễ Thành đạo. Trước năm 1959, các nước thường tổ chức lễ Phật đản vào ngày 8/4 âm lịch.
Chia sẻ