Tags: Tại sao cần chọn ngày

Có thực sự cần thiết Xem Lịch Âm Dương Ngày Tốt Ngày Xấu hay không?

2021-07-13 08:11:51.0
Bói toán và chọn ngày tốt xấu thuộc hai giai đoạn, hai lãnh vực khác nhau trong tư duy con người. Do đó, thuật bói toán và xem lịch âm chọn ngày tốt xấu là 2 lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, không có liên quan.
Chia sẻ