Tags: Tăng chi bộ kinh

5 Pháp Bố Thí Của Bậc Chân Nhân

24/10/2022 03:52
Bố thí có cung kính, bố thí có suy nghĩ, bố thí tự tay mình, bố thí đồ không quăng bỏ, bố thí có nghĩ đến tương lai.
Chia sẻ