Tags: Vì sao niệm A Di Đà Phật

Niệm A Di Đà Phật có lợi ích gì?

2020-12-28 16:47:13.0
Đi đến chùa làm lễ hay chào nhau lúc gặp, chư tôn đức và Phật tử tu tập tại các chùa theo pháp môn Tịnh độ thường hay niệm A Di Đà Phật. Vì sao lại như vậy?
Chia sẻ