Tags: ý nghĩa phóng sinh

Hướng Dẫn Phóng Sinh Đúng cách và Nghi Thức Phóng Sinh

2020-12-28 21:17:24.0
Phóng sinh tức là nhìn thấy các loại chúng sinh có mạng sống đang bị bắt nhốt, giam cầm, sắp sửa bị giết hại, kinh hoàng lúng túng, mạng sống trong phút giây nguy ngập, liền phát lòng từ bi tìm cách cứu chuộc. Như vậy tức là hành vi giải thoát, phóng thích, cứu lấy mạng sống.
Chia sẻ