Tags: Cận Tử Nghiệp

Làm sao để người sắp chết được tái sinh vào cảnh giới an vui.

2022-08-02 10:06:18.0
Người mất sau khi thân hoại mạng chung nếu chưa đắc quả vị sẽ tiếp tục luân hồi trong 6 Cõi: Trong đó có 4 cõi Khổ : Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh và A Tu La, còn 2 Cõi vui là Cõi Người và Cõi Trời.
Chia sẻ