Tags: Cấp Cô Độc

3 Nhân Vật Xuất Sắc Nhất về Hạnh Bố Thí

16/08/2022 04:27
Thời Phật còn tại thế có 2 nhân vật là Ông Phú Hộ Anāthapiṇḍika và bà Visākhā, đến sau khi Đức Phật nhập Niết bàn thì có thêm vua Asoka

Đức Phật dạy có 7 Loại Vợ - Kinh 7 Loại Vợ

24/06/2022 03:39
Này Sujàtà có bảy loại vợ này cho người đàn ông. Thế nào là bảy? Vợ như người sát nhân, vợ như người ăn trộm, vợ như người chủ nhân, vợ như người mẹ,
Chia sẻ