Tags: Đức Phật A DI ĐÀ

Bài Văn Khấn Cầu Siêu Thân Nhân

2021-12-09 14:20:30.0
Khi thân nhân hay thân hữu qua đời, nhiều người rất lúng túng không biết cầu siêu làm sao, hoặc phải nhờ vị sư nào? Nếu cần mời các sư, nên chọn vị nào đạo hạnh trong sạch mới có kết quả, chớ chẳng nên mời những vị chuyên tụng có giá biểu định sẵn!

Tìm Hiểu Về Đức Phật A-DI-ĐÀ

2020-12-28 09:44:58.0
Sắp đến ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, chúng ta tìm hiểu về danh nghĩa và sự tích của Ngài để mỗi khi đến chùa niệm Nam mô A Di Đà Phật ta có thêm niềm tin và nhờ đó công đức niệm Phật sẽ mau chóng thành tựu.
Chia sẻ