Tags: nền văn minh Maya

Những kiến trúc, đô thi của nền văn minh Maya

30/09/2021 11:05
Theo các nhà khoa học, phát hiện này là một trong những tiến bộ lớn nhất trong hơn 150 năm khảo cổ học về nền văn minh Maya và có thể khiến chúng ta phải viết lại lịch sử loài người.
Chia sẻ