Tags: Ngũ Giới

Tội sát sanh là gì - Tự Sát có phạm tội sát sanh không

19/09/2022 05:27
Người hủy hoại mạng sống của chính mình (tự sát) dù bằng cách nào đi nữa thì người đó có phạm vào nghiệp sát sanh hay không?

Vì Sao Phải Trì Giới (Giữ Giới) - Sư Toại Khanh

22/06/2022 08:25
Nhờ giữ giới mình tránh được cơ hội làm ác, khi sanh ra cái gì mình cũng có. Có sức khỏe, không bị vu oan giá họa, không bị tai tiếng, không bị cảnh sanh ly tử biệt, không bị mất mát đồ đạc.
Chia sẻ