Tags: Ngũ Giới

Nghiệp Tà Dâm là thế nào - Quả báo của Tà Dâm

2023-06-09 11:35:00.0
"Tà-dâm là sự quan hệ tình dục với người khác mà không phải là vợ, là chồng của nhau. Tà-dâm là một hành vi xấu xa, bất chính, thấp hèn mà chư thiện-trí chê trách. Vì vậy, tà-dâm gọi là ác-nghiệp tà-dâm."

Tội sát sanh là gì - Tự Sát có phạm tội sát sanh không

2022-09-19 17:27:41.0
Người hủy hoại mạng sống của chính mình (tự sát) dù bằng cách nào đi nữa thì người đó có phạm vào nghiệp sát sanh hay không?

Vì Sao Phải Trì Giới (Giữ Giới) - Sư Toại Khanh

2022-06-22 08:25:06.0
Nhờ giữ giới mình tránh được cơ hội làm ác, khi sanh ra cái gì mình cũng có. Có sức khỏe, không bị vu oan giá họa, không bị tai tiếng, không bị cảnh sanh ly tử biệt, không bị mất mát đồ đạc.
Chia sẻ