Tags: Sát sanh

Tội sát sanh là gì - Tự Sát có phạm tội sát sanh không

19/09/2022 05:27
Người hủy hoại mạng sống của chính mình (tự sát) dù bằng cách nào đi nữa thì người đó có phạm vào nghiệp sát sanh hay không?
Chia sẻ