Tags: Sư Toại Khanh

Hồi Hướng là gì? Tại Sao Phải Hồi Hướng

2022-04-05 08:17:11.0
Hồi hướng (Paridanayati) là hành động chuyển về, trao đến, nhận về và trao đến. Hồi hướng là đem các công đức có được chia phước cho các chúng sanh khác.
Chia sẻ