Đức Phật Dạy về 4 Nghiệp Gây Ra Phiền Não và 6 Nguyên Nhân Phung Phí Tài Sản

05/01/2022 09:11
Này Gia chủ tử, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới?

  Kinh Sigala

  1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Rãjagaha, tại veluvana, Kalandakanivãpa, chỗ nuôi dường các con sóc. Lúc bấy giờ, Sigãla, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Rãjagaha, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới.

  2. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Rãjagaha khất thực. Thế Tôn thấy Sigãla, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Rãjagaha, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới. Thấy vậy Ngài nói với Sigãla, gia chủ tử:- Này Gia chủ tử, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới?

  • Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có dặn con: "Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng”. Bạch Thế Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành Rãjagaha, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới.
  • Này Gia chủ tử, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy.
  • Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương? Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? Lành thay! Thế Tôn hãy giảng pháp ấy cho con!

  3. - Này Gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.

  - Thưa vâng, bạch thế tôn. Sigãla, gia chủ tử vâng lời Thế Tôn

  Thế Tôn giảng như sau

  Nghiệp Phiền Năo

  4. Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ? Này Gia chủ tử, một là nghiệp phiền não sát sanh; hai là nghiệp phiền não trộm cắp; ba là nghiệp phiền não tà dâm; bổn là nghiệp phiền não nói láo. Bốn nghiệp phiền não này đã được trừ diệt. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm:

  Sát sanh và trộm cắp,

  Nói láo, lấy vợ người,

  Kẻ trí không tán thán,

  Những hạnh nghiệp như vậy.

  Ác Nghiệp

  5. Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Một là ác nghiệp làm do tham dục; hai là ác nghiệp làm do sân hận; ba là ác nghiệp làm do ngu si; bốn là ác nghiệp làm do sợ hãi. Này Gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên không làm ác nghiệp theo bốn lý do. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm:

  Ai phải lại Chánh Pháp,~ Vì thâm, sân, úy, si,

  Thanh danh bị sứt mẻ,~ Như mặt trăng đêm khuyết.

  Ai không phản Chánh Pháp,~ Vì tham, sân, bố, si,

  Tham danh được tròn đủ,~ Như mặt trăng đêm đầy.

  Sáu Nguyên Nhân Phung Phí Tài Sản

  6. thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản? Này Gia chủ tử 

  Một là đam mê các loại rượu là nguyên nhân phung phí tài sản.

  Hai là du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung phí tài sản.

  Ba là la cà đình đám hý viện là nguyên nhân phung phí tài sản.

  Bốn là đam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài sản.

  Năm là giao du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài sản.

  Sáu là thói quen lười biếng là nguyên nhân phung phí tài sản.

  Nguy Hiểm Của Đam Mê Các Loại Rượu

  Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm:

  Một là tài sản hiện tại bị tổn thất

  Hai là đấu tranh tăng trưởng

  Ba là bệnh tật dễ xâm nhập

  Bốn là tổn hại danh dự

  Năm là để lộ âm tàng

  Sáu là trí lực tổn hại.

  Này Gia chủ tử, Đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm như vậy.

  Nguy Hiểm Của Du Hành Đường Phố Phi Thời

  Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm:

  Một là tự mình không được che chở hộ trì

  Hai là vợ con không được che chở hộ trì

  Ba là tài sản không được che chở hộ trì

  Bốn là bị tình nghi là tác giả các ác sự

  Năm là nạn nhân các tin đồn thất thiệt;

  Sáu là tự rước vào thân nhiều khổ não.

  Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm như vậy.

  Nguy Hiểm Của La Cà Đình Đám Hý Viện

  Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm:

  Một là luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa

  Hai là chỗ nào có ca

  Ba là chỗ nào có nhạc

  Bốn là chỗ nào có tán tụng 

  Năm là chỗ nào có nhạc tay

  Sáu là chỗ nào có trống.

  Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm như vậy.

  Nguy Hiểm Của Đam Mê Cờ Bạc

  Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm:

  Một là nếu thắng thì sanh oán thù

  Hai là nếu thuia thì tâm sanh sầu muộn

  Ba là tài sản hiện tại bị tổn thất

  Bốn là tại hội trường lời nói khong đượng tin tưởng

  Năm là bằng hữu đồng liêu khinh miệt

  Sáu là vấn đề cưới gả không được tín nhiệm, vì người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ.

  Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm vậy.

  Nguy Hiểm Của Sự Thân Cận Ác Hữu

  Này Gia chủ tử, Thân cận các ác hữu có sáu nguy hiểm:

  Một là những kẻ cờ bạc

  Hai là những kẻ say xỉn

  Ba là những kẻ nghiện rượu

  Bốn là những kẻ trá ngụy

  Năm là những kẻ lừa dối

  Sáu là những kẻ bạo động cùng với bạn bè là đồng lõa của người ấy.

  Này Gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu nguy hiểm như vậy.

  Nguy Hiểm Của Thói Quen Lười Biếng 

  Này Gia chủ tử, thói quen lười biếng có sáu nguy hiểm:

  Một là " quá lạnh ", không làm việc

  Hai là " quá nóng ", không làm việc

  Ba là " quá trễ ", không làm việc

  Bốn là " quá sớm ", không làm việc

  Năm là " tôi đói quá ", không làm việc

  Sáu là " tôi quá no ", không làm việc

  Trong khi những công việc phải làm lại không làm. Tài sản chưa có không gầy dựng lên, tài sản có rồi bị tiêu thất. Này gia chủ tử, thói quen lười biếng có sáu nguy hiểm như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy.

  Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm:

  4 Nghiệp Phiền Não

  7

  "Có bạn gọi bạn rượu,

  Có bạn, bạn bằng mồm,

  Bạn lúc thật hữu sự,

  Mới xứng danh bạn bè.

  " Ngủ ngày, thông vợ người,

  Ưa đấu tranh, làm hại,

  Thân ác hữu, xan tham,

  Sáu sự não hãi người.

  "Ác hữu , ác bạn lữ,

  Ác hạnh, hành ác xứ,

  Đời này cả đời sau,

  Hai đời, người bị hại.

  " Cờ bạc và đàn bà,

  Rượu chè, múa và hát

  Ngủ ngày, đi phi thời

  Thân ác hữu , xan tham,

  Sáu sự não hại người.

  " Chơi xúc xắc, uống rượu

  Theo đuổi đàn bà người,

  Lẽ sống của người khác,

  Thân cận kẻ hạ tiện,

  Không thân cận bậc trí,

  Người ấy tự héo mòn,

  Như trăng trong mùa khuyết.

  " Rượu chè không tiền của,

  Khao khát, tìm tửu điếm,

  Bị chìm trong nợ nần,

  Như chìm trong bồn nước,

  Mau chóng tự hại mình,

  Như kẻ mất gia đình.

  " Ai thói quen ngủ ngày, Thức trọn suốt đêm trường,

  Luôn luôn say sướt mướt,

  Không thể sống gia đình.

  Ở đây ai hay tha:

  Ôi lạnh quá , nóng quá.

  quá chiều, quá trễ trễ giờ,

  Sẽ bỏ bê công việc. 

  Lợi ích , điều tốt lành

  Bị trôi dạt một bên.

  " Ai xem lạnh và nóng

  Nhẹ nhàng hơn cỏ lau

  làm mọi công chuyện mình,

  Hạnh phúc không từ bỏ".

  Trích Kinh Lời KHuyên Dạy Sigala - Bài Kinh Số 31 Tập 2, Trường Bộ Kinh)

  Tác giả: Tiểu Ngọc

  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Làm sao để người sắp chết được tái sinh vào cảnh giới an vui.
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-08-02 10:06:18.0
  Người mất sau khi thân hoại mạng chung nếu chưa đắc quả vị sẽ tiếp tục luân hồi trong 6 Cõi: Trong đó có 4 cõi Khổ : Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh và A Tu La, còn 2 Cõi vui là Cõi Người và Cõi Trời.
  Ý nghĩa ngày rằm tháng 6 âm lịch
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-07-13 09:20:19.0
  Ngày Rằm tháng Sáu âm lịch, với các Phật Tử theo truyền thống Phật Giáo Nguyên Thủy là một trong những ngày Quan trọng nhất trong năm
  13 Nữ Đại Đệ Tử Của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Phần 1
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-07-09 15:29:10.0
  Câu Chuyện về 13 Vị Tỳ Kheo Ni Đại Đệ Tử Của Đức Phật Gotama Phần 1, Ngài Gotami, Khemà, Uppalavannà,...
  Đừng Hưởng Hết Phước Báu của mình
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-06-18 16:35:12.0
  Rượu và gái không chỉ cướp đi sức khỏe mà nó còn cướp đi cả hạnh phúc gia đình và sự nghiệp đang thăng tiến.
  Tạo nghiệp ác trong Quá Khứ không thể hành Thiền?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-06-16 09:29:26.0
  Nếu hành giả không phạm vào một trong năm trọng nghiệp (giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, làm cho Đức Phật chảy máu, và phá hòa hợp Tăng), kiếp này hành giả vẫn có thể thành công trong thiền.
  Lời dạy của Đức Phật : 38 Điều Phước Đức
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-06-07 08:54:44.0
  Phật Thích Ca đã giải thích tường tận và đã khuyên Chư Thiên cũng như Loài Người nên học và thực hành 38 điều Phước Đức để tu thân mình được an lành,
  Người thiện trí tạo phước thiện có gì khác so với người khác?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-06-07 08:42:39.0
  Người thiện-trí tạo phước-thiện bố-thí với đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, cho quả báu có nhiều của cải tài sản, giàu sang, phú quý
  Vấn Đáp ĂN CHAY - Tỳ khưu Shravasti Dhammika
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-06-05 08:51:13.0
  Vấn đáp ăn chay và ăn mặn. Phật tử hỏi, Tỳ kheo Shravasti Dhammika trả lời
  Xem Tử Vi Có Thể Nói Hết Số Phận của Một Đời Người Không? - Hòa Thượng Viên Minh
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-05-23 16:14:21.0
  Tử vi chỉ nói đúng phần tĩnh, còn phần động chỉ suy đoán thôi vì không ai lường trước được một người sẽ phản ứng thế nào trước vận mệnh của mình.
  10 Việc Thiện nên làm để Sanh Phước
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-05-23 15:50:55.0
  Trong 10 việc tạo phước được chia thành 3 nhóm :Nhóm tạo Phước Vật, Phước Đức và Phước Trí.
  Chia sẻ