Đức Phật Dạy về 4 Nghiệp Gây Ra Phiền Não và 6 Nguyên Nhân Phung Phí Tài Sản

05/01/2022 09:11
Này Gia chủ tử, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới?

  Kinh Sigala

  1. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú tại Rãjagaha, tại veluvana, Kalandakanivãpa, chỗ nuôi dường các con sóc. Lúc bấy giờ, Sigãla, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Rãjagaha, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới.

  2. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Rãjagaha khất thực. Thế Tôn thấy Sigãla, gia chủ tử, dậy sớm, ra khỏi thành Rãjagaha, với áo thấm nước, với tóc thấm nước, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới. Thấy vậy Ngài nói với Sigãla, gia chủ tử:- Này Gia chủ tử, vì sao Ngươi dậy sớm, ra khỏi thành Vương Xá, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới?

  • Bạch Thế Tôn, thân phụ con khi gần chết có dặn con: "Này con thân yêu, hãy đảnh lễ các phương hướng”. Bạch Thế Tôn, con kính tín, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ lời nói của thân phụ con, buổi sáng dậy sớm, ra khỏi thành Rãjagaha, với áo thấm ướt, với tóc thấm ướt, chấp tay đảnh lễ các phương hướng, hướng Đông, hướng Nam, hướng Tây, hướng Bắc, hướng Trên, hướng Dưới.
  • Này Gia chủ tử, trong luật pháp của bậc Thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy.
  • Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, thế nào là lễ bái sáu phương? Bạch Thế Tôn, trong luật pháp của bậc Thánh, đảnh lễ sáu phương phải như thế nào? Lành thay! Thế Tôn hãy giảng pháp ấy cho con!

  3. - Này Gia chủ tử, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng.

  - Thưa vâng, bạch thế tôn. Sigãla, gia chủ tử vâng lời Thế Tôn

  Thế Tôn giảng như sau

  Nghiệp Phiền Năo

  4. Thế nào là bốn nghiệp phiền não đã được diệt trừ? Này Gia chủ tử, một là nghiệp phiền não sát sanh; hai là nghiệp phiền não trộm cắp; ba là nghiệp phiền não tà dâm; bổn là nghiệp phiền não nói láo. Bốn nghiệp phiền não này đã được trừ diệt. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm:

  Sát sanh và trộm cắp,

  Nói láo, lấy vợ người,

  Kẻ trí không tán thán,

  Những hạnh nghiệp như vậy.

  Ác Nghiệp

  5. Thế nào là không làm ác nghiệp theo bốn lý do? Một là ác nghiệp làm do tham dục; hai là ác nghiệp làm do sân hận; ba là ác nghiệp làm do ngu si; bốn là ác nghiệp làm do sợ hãi. Này Gia chủ tử, vì vị Thánh đệ tử không tham dục, không sân hận, không ngu si, không sợ hãi, nên không làm ác nghiệp theo bốn lý do. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm:

  Ai phải lại Chánh Pháp,~ Vì thâm, sân, úy, si,

  Thanh danh bị sứt mẻ,~ Như mặt trăng đêm khuyết.

  Ai không phản Chánh Pháp,~ Vì tham, sân, bố, si,

  Tham danh được tròn đủ,~ Như mặt trăng đêm đầy.

  Sáu Nguyên Nhân Phung Phí Tài Sản

  6. thế nào là không theo sáu nguyên nhân phung phí tài sản? Này Gia chủ tử 

  Một là đam mê các loại rượu là nguyên nhân phung phí tài sản.

  Hai là du hành đường phố phi thời là nguyên nhân phung phí tài sản.

  Ba là la cà đình đám hý viện là nguyên nhân phung phí tài sản.

  Bốn là đam mê cờ bạc là nguyên nhân phung phí tài sản.

  Năm là giao du ác hữu là nguyên nhân phung phí tài sản.

  Sáu là thói quen lười biếng là nguyên nhân phung phí tài sản.

  Nguy Hiểm Của Đam Mê Các Loại Rượu

  Này Gia chủ tử, đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm:

  Một là tài sản hiện tại bị tổn thất

  Hai là đấu tranh tăng trưởng

  Ba là bệnh tật dễ xâm nhập

  Bốn là tổn hại danh dự

  Năm là để lộ âm tàng

  Sáu là trí lực tổn hại.

  Này Gia chủ tử, Đam mê các loại rượu có sáu nguy hiểm như vậy.

  Nguy Hiểm Của Du Hành Đường Phố Phi Thời

  Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm:

  Một là tự mình không được che chở hộ trì

  Hai là vợ con không được che chở hộ trì

  Ba là tài sản không được che chở hộ trì

  Bốn là bị tình nghi là tác giả các ác sự

  Năm là nạn nhân các tin đồn thất thiệt;

  Sáu là tự rước vào thân nhiều khổ não.

  Này Gia chủ tử, du hành đường phố phi thời có sáu nguy hiểm như vậy.

  Nguy Hiểm Của La Cà Đình Đám Hý Viện

  Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm:

  Một là luôn luôn tìm xem chỗ nào có múa

  Hai là chỗ nào có ca

  Ba là chỗ nào có nhạc

  Bốn là chỗ nào có tán tụng 

  Năm là chỗ nào có nhạc tay

  Sáu là chỗ nào có trống.

  Này Gia chủ tử, la cà đình đám hý viện có sáu nguy hiểm như vậy.

  Nguy Hiểm Của Đam Mê Cờ Bạc

  Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm:

  Một là nếu thắng thì sanh oán thù

  Hai là nếu thuia thì tâm sanh sầu muộn

  Ba là tài sản hiện tại bị tổn thất

  Bốn là tại hội trường lời nói khong đượng tin tưởng

  Năm là bằng hữu đồng liêu khinh miệt

  Sáu là vấn đề cưới gả không được tín nhiệm, vì người đam mê cờ bạc không xứng để có vợ.

  Này Gia chủ tử, đam mê cờ bạc có sáu nguy hiểm vậy.

  Nguy Hiểm Của Sự Thân Cận Ác Hữu

  Này Gia chủ tử, Thân cận các ác hữu có sáu nguy hiểm:

  Một là những kẻ cờ bạc

  Hai là những kẻ say xỉn

  Ba là những kẻ nghiện rượu

  Bốn là những kẻ trá ngụy

  Năm là những kẻ lừa dối

  Sáu là những kẻ bạo động cùng với bạn bè là đồng lõa của người ấy.

  Này Gia chủ tử, thân cận ác hữu có sáu nguy hiểm như vậy.

  Nguy Hiểm Của Thói Quen Lười Biếng 

  Này Gia chủ tử, thói quen lười biếng có sáu nguy hiểm:

  Một là " quá lạnh ", không làm việc

  Hai là " quá nóng ", không làm việc

  Ba là " quá trễ ", không làm việc

  Bốn là " quá sớm ", không làm việc

  Năm là " tôi đói quá ", không làm việc

  Sáu là " tôi quá no ", không làm việc

  Trong khi những công việc phải làm lại không làm. Tài sản chưa có không gầy dựng lên, tài sản có rồi bị tiêu thất. Này gia chủ tử, thói quen lười biếng có sáu nguy hiểm như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy.

  Thiện Thệ thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư lại giảng thêm:

  4 Nghiệp Phiền Não

  7

  "Có bạn gọi bạn rượu,

  Có bạn, bạn bằng mồm,

  Bạn lúc thật hữu sự,

  Mới xứng danh bạn bè.

  " Ngủ ngày, thông vợ người,

  Ưa đấu tranh, làm hại,

  Thân ác hữu, xan tham,

  Sáu sự não hãi người.

  "Ác hữu , ác bạn lữ,

  Ác hạnh, hành ác xứ,

  Đời này cả đời sau,

  Hai đời, người bị hại.

  " Cờ bạc và đàn bà,

  Rượu chè, múa và hát

  Ngủ ngày, đi phi thời

  Thân ác hữu , xan tham,

  Sáu sự não hại người.

  " Chơi xúc xắc, uống rượu

  Theo đuổi đàn bà người,

  Lẽ sống của người khác,

  Thân cận kẻ hạ tiện,

  Không thân cận bậc trí,

  Người ấy tự héo mòn,

  Như trăng trong mùa khuyết.

  " Rượu chè không tiền của,

  Khao khát, tìm tửu điếm,

  Bị chìm trong nợ nần,

  Như chìm trong bồn nước,

  Mau chóng tự hại mình,

  Như kẻ mất gia đình.

  " Ai thói quen ngủ ngày, Thức trọn suốt đêm trường,

  Luôn luôn say sướt mướt,

  Không thể sống gia đình.

  Ở đây ai hay tha:

  Ôi lạnh quá , nóng quá.

  quá chiều, quá trễ trễ giờ,

  Sẽ bỏ bê công việc. 

  Lợi ích , điều tốt lành

  Bị trôi dạt một bên.

  " Ai xem lạnh và nóng

  Nhẹ nhàng hơn cỏ lau

  làm mọi công chuyện mình,

  Hạnh phúc không từ bỏ".

  Trích Kinh Lời KHuyên Dạy Sigala - Bài Kinh Số 31 Tập 2, Trường Bộ Kinh)

  Tác giả: Tiểu Ngọc

  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Pháp KỆ ĐỘNG TÂM và TAM TƯỚNG
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-01-12 13:18:04.0
  Các Pháp có tên gọi là "Vô Thường", "Khổ Não", "Vô Ngã" là như thế nào
  4 Hạng Người không nên làm bạn và 4 Hạng Người được xem là bạn
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-01-10 18:31:00.0
  Người ta có câu nói, "Giàu vì bạn, sang vì vợ", đủ để thấy vai trò to lớn của những người bạn trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Giàu có thể không phải là giàu vật chất, mà là giàu có về mặt tinh thần, tình cảm. Có được một người bạn tốt quả là một may mắn lớn của mỗi người.
  Nên làm gì vào ngày vía Đức Phật Thích Ca và tụng kinh gì
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-01-10 08:17:47.0
  Lý đáng người tu chúng ta phải thấy ngày Phật thành Đạo là ngày tối quan trọng. Vì nếu không thành đạo, đức Phật không thể giảng giải Phật pháp, giáo hóa chúng sanh. Như vậy ngày thành đạo là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tu tập của Ngài, mà cũng là ngày có ý nghĩa đối với muôn loài. Đó là ngày đức Phật từ một con người thế gian trở thành xuất thế gian, từ con người mê thành con người giác. Vì vậy chúng tôi cho rằng ngày này hết sức trọng đại. (Theo lời HT Thích Thanh Từ)
  Sự khác nhau giữa "Phật Thích Ca" và "Phật A Di Đà"
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-01-10 08:17:20.0
  Nhiều tín đồ đi chùa lễ Phật thường thấy khẩu hiệu “A Di Đà” khắp nơi, nếu để ý kỹ sẽ thấy tượng Phật Thích Ca và A Di Đà thường được tôn trí trong chánh điện của chùa. Tượng Phật cao lớn, uy nghiêm tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm, tôn nghiêm.
  Đêm Giao Thừa Tụng Kinh Gì thì tốt ?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2022-01-03 21:08:51.0
  Truyền Thống của Phật Giáo Đại Thừa ( Phật giáo Phát triển) thì thường cầu an nên hay tụng Kinh Phổ Môn, Kinh Dược Sư - Phật Giáo Nguyên Thủy thường tụng Kinh Châu Báu, Kinh Tam Bảo, Kinh Nhân Quả Nghiệp Báo Sai Biệt, Kinh Điềm Lành ...
  Bảng Dinh Dưỡng Ăn Chay Dành Cho Các Phật Tử
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-12-10 13:37:06.0
  ​Ngày nay, nhiều người có xu hướng ăn chay, đặc biệt là ăn chay trường để nâng cao sức khỏe và vì một số lí do khác như bảo vệ môi trường, giảm thương đau cho động vật, để cải thiện vóc dáng… Ăn chay đúng cách sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi ích tuyệt vời nhưng nếu bữa ăn chay không cân bằng dinh dưỡng thì về lâu dài, bạn dễ đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe.
  Bài Văn Khấn Cầu Siêu Thân Nhân
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-12-09 14:20:30.0
  Khi thân nhân hay thân hữu qua đời, nhiều người rất lúng túng không biết cầu siêu làm sao, hoặc phải nhờ vị sư nào? Nếu cần mời các sư, nên chọn vị nào đạo hạnh trong sạch mới có kết quả, chớ chẳng nên mời những vị chuyên tụng có giá biểu định sẵn!
  Lời Cảm Ơn Trước Giờ Ăn Cơm
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-12-08 20:20:00.0
  Cuộc sống của người trong lòng luôn có sự cảm ơn rất hạnh phúc. Để con được sống trong hạnh phúc, chúng ta hãy giúp con được sống trong thế giới biết ơn.
  Đức Phật A Di Đà và Ngày Vía Đức Phật A Di Đà Nên Làm Gì
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-12-06 12:59:37.0
  ​Theo các kinh sách, Phật A Di Đà sở hữu công đức vô hạn phát sinh từ những việc tốt không biết bao nhiêu kiếp trước. “A Di Đà” có thể dịch là “Ánh Sáng Vô Hạn” do đó Phật A Di Đà thường được gọi là “Đức Phật Ánh Sáng”.
  Cuộc Đời Truyền Kỳ Huyền Thoại Của Đức Phật Thích Ca
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2021-12-05 13:24:24.0
  Là Phật tử khi thực hành quy y Phật, bạn cần hiểu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc Thầy gốc của chúng ta. Ngài là bậc giác ngộ thấu rõ chân lý của vạn pháp, thị hiện trong hình tướng của loài người, đi vào cõi Sa bà đề khai sáng Ánh đạo vàng cho nhân gian.
  Chia sẻ