Nên làm gì vào ngày vía Đức Phật Thích Ca và tụng kinh gì

2022-01-10 08:17:47.0
Lý đáng người tu chúng ta phải thấy ngày Phật thành Đạo là ngày tối quan trọng. Vì nếu không thành đạo, đức Phật không thể giảng giải Phật pháp, giáo hóa chúng sanh. Như vậy ngày thành đạo là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tu tập của Ngài, mà cũng là ngày có ý nghĩa đối với muôn loài. Đó là ngày đức Phật từ một con người thế gian trở thành xuất thế gian, từ con người mê thành con người giác. Vì vậy chúng tôi cho rằng ngày này hết sức trọng đại. (Theo lời HT Thích Thanh Từ)

MỤC LỤC

  Lý đáng người tu chúng ta phải thấy ngày Phật thành Đạo là ngày tối quan trọng. Vì nếu không thành đạo, đức Phật không thể giảng giải Phật pháp, giáo hóa chúng sanh. Như vậy ngày thành đạo là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tu tập của Ngài, mà cũng là ngày có ý nghĩa đối với muôn loài. Đó là ngày đức Phật từ một con người thế gian trở thành xuất thế gian, từ con người mê thành con người giác. Vì vậy chúng tôi cho rằng ngày này hết sức trọng đại. (Theo lời HT Thích Thanh Từ)

  1. Phật Thích Ca là ai - giấc mơ báo trước về sự ra đời của Ngài.

  Tại Vương Quốc Ca Tỳ La Vệ (Kapilavattsu), ngày nay thuộc nước Nepal, vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, một hôm, hoàng hậu Ma Da (là vợ đức vua Tịnh Phạn - Suddodana) khi ấy sắp sinh đứa con đầu lòng đã nằm mơ thấy một luồng ánh sáng trắng mỹ diệu chiếu rọi vào bà, từ ấy một con voi trắng rất lớn, đến từ ngọn núi vàng dâng lên cho bà một bông sen trắng.

  Khi tỉnh giấc hoàng hậu Ma Da đã kể với Đức Vua và Ông đã triệu tập các nhà hiền triết, họ cho rằng, đây là một điềm lành báo hiệu rằng đứa bé sắp sinh sẽ là một vĩ nhân.

  - Ngày mùng 8 tháng 4 năm 624 TCN Đức Phật ra đời:

  Vào ngày mùng 8 tháng 4 năm 624 TCN, hoàng hậu Ma Da hạ sinh thái tử Tất Đạt Đa tại vườn Lâm Tỳ Ni. 

  Vua cha Tịnh Phạn vui mừng bèn triệu tập các vị thánh giả, đạo sư để xem tướng và cầu phúc cho con trai của mình.

  Một hôm có vị đạo sư tên là A Tư Đà đến từ Hy Mã Lạp Sơn xin yết kiến vua để chúc mừng và xem mặt thái tử. Ngài A Tư Đà xem xong bật khóc. Vua Tịnh Phạn hỏi nguyên nhân. A Tư Đà thưa rằng: “Thái tử có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp sau này nhất định sẽ trở thành bậc chánh đẳng, chánh giác. Tôi khóc là vì tới lúc đó thì tôi đã chết rồi nên không có cơ hội nghe pháp của Ngài”.

  Lớn lên với sự thông minh và sức mạnh phi thường của mình, đến năm 12 tuổi ngài đã thông thạo tất cả các học vấn. Từ năm 13 tuổi ngày được truyền thụ võ nghệ. Ngài có sở trường bắn cung rất thiện xạ. Trong một lần trong một cuộc thi bắn cung, ngài đã nâng được chiếc cung rất nặng mà từ trước đến giờ chưa ai nâng nổi và bắn xuyên qua 7 lớp bia đồng trong khi người giỏi nhất cũng chỉ bắn xuyên được 3 lớp

  Sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn phò mã. Ngài đã kết hôn với công chúa Da Du Đà La lúc ngài được 16 tuổi.

  2. Ngày vía đức phật thích ca là ngày nào

  2.1 Vía Phật Thích Ca xuất gia – Ngày 8 tháng 2 Âm Lịch

  Tương truyền, Thái tử Tất Đạt Đa – con của vua Tịnh Phạn tuy sống trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Vào đúng ngày 8 tháng 2 Âm Lịch, Ngài đã từ bỏ tất cả để đến với con đường xuất gia. Những chiếc áo bào nhung lụa được thay bằng tấm áo màu vàng đơn sơ của những bậc tu sĩ.

  Trong ngày Vía Phật Thích Ca xuất gia, người tu sĩ tưởng nhớ lại công đức to lớn của Ngài, từ đó có đủ bản lĩnh để tự tạo nên được những giá trị sống tốt đẹp cho bản thân.

  2.2 Vía Phật Thích Ca nhập diệt – Ngày 15 tháng 2 Âm Lịch

  Đây là ngày Đức Phật Thích Ca đi vào cõi Niết Bàn. Sau hơn 49 năm truyền đạo, Đức Phật cuối cùng mới chịu nghỉ ngơi. Trước khi đi, Ngài dặn dò đệ tử của mình vô cùng cẩn thận.

  Đến nay, tuy đã gần 26 thế kỷ kể từ ngày Đức Phật nhập cõi Niết Bàn nhưng cứ Rằm tháng 2 hằng năm, Phật tử lại nô nức tụ họp để tưởng nhớ Ngài. Qua những nghi thức được diễn ra tại chùa, những người con Phật được giác ngộ và tinh thông tư tưởng, phấn đấu học theo tấm gương sáng ngời của Phật Thích Ca.

  3. Nên làm gì vào ngày vía đức phật thích ca để được may mắn

  Nhân ngày kỷ niệm thành đạo của Ngài, mong rằng trong những ngày này quý đạo hữu ngoài việc giữ gìn 5 giới cấm của người Phật tử tại gia thì quý vị hãy phát tâm trân trọng nghĩ nhớ, tán thán công đức bi trí vẹn toàn của Ngài. Nếu có thời gian, mong rằng quý vị sẽ hoan hỷ tham gia các sự kiện lễ vía Ngài ở các chùa, giữ thân tâm thanh tịnh, ăn chay, sám hối, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, làm các việc phước lành trong những ngày sắp tới để đem công đức trang nghiêm cúng dường đến Đức Bổn Sư Phật, và nguyện nương nhờ oai lực Ngài gia hộ cho chúng sanh lục đạo nói chung và những người con Phật nói riêng được xà trừ nghiệp chướng, tật bệnh tiêu trừ, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, bên cạch đó nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, người người giác ngộ chánh pháp, pháp giới nhân thiên tề thành Phật đạo.

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  4. Nên tụng kinh gì vào ngày vía đức phật thích ca

  NGHI THỨC KINH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

  Hôm nay là ngày … tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài tác lễ sám hối tụng Kinh Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.O

  NGUYỆN HƯƠNG

  Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.(O)

  Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh.(O)

  Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.(O)

  Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông tác đại chứng minh.O

  Nam mô chư liệt vị tiền nhân ông bà tổ tiên tác đại chứng minh. (O)

  Nam mô chư vị tổ sư Ấn Độ Trung Hoa Việt Nam tác đại chứng minh. (O)

  Chủng con....

  Đốt nén tâm hương nguyện chí thành,

  Nhất tâm cung kính Phật Bồ-tát

  Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ,

  Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

  Nam mô Bồ-tát hương cúng dường. (3 lần) (OOO)

  Hôm nay là ngày ... tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài tác lễ sám hối tụng Kinh Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.O

  Cúi mong Tam Bảo thường ở mười phương quang giáng đạo tràng chứng minh cho lòng thành của chúng con, khiến chúng con oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho chính pháp được lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy được phổ biến muôn nơi, người người từ bỏ tham, giận, si mê, tưới tẩm từ bi, hạnh phúc, thương yêu đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, làm lành lánh dữ, thế giới dứt nghiệp binh đao, muôn loài an vui giải thoát.(O)

  Tất cả đệ tử chúng con thành tâm quỳ trước Phật đài đồng sám hối cầu siêu, hồi hướng cho các hương linh, anh linh các oan hồn uổng tử, các chiến sĩ trận vong, các anh hùng nghĩa tử được thính pháp nghe kinh, được thừa tư công đức, phát tâm tỉnh giác, lìa khổ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam Bảo, tin cõi Phật an vui.(O)

  Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.(O)

  Nam-mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni.(OOO)

  NGUYỆN CẦU AN LÀNH •

  Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

  Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

  Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ.

  Hết thảy sáu thời, đều an lành.

  Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

  Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

  Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ.

  Hết thảy sáu thời, đều an lành.

  Nguyện ngày an lành, đêm an lành,

  Đêm ngày sáu thời, đều an lành,

  Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ,

  Hết thảy sáu thời, đều an lành.

  Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. (OOO)

  CA NGỢI TAM BẢO

  Phật là đấng giác ngộ mình,

  Độ người thoát khỏi, tử sinh bao đời.

  Từ bi, trí tuệ rạng ngời,

  Là thầy ba cõi, trời người xưa nay.(O)

  Pháp là phương thuốc diệu thay,

  Chữa lành bệnh khổ, muôn loài chúng sinh. Như vầng trăng sáng lung linh,

  Soi đường ra khỏi, u minh mê mờ.(O)

  Tăng là những bậc chân tu,

  Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi.

  Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,

  Độ đời thoát khỏi tham si.... khổ sầu.(O) Nam mô hoan hỷ tạng Bồ-tát. (3 lần)(OOO)

  TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp Nay con nghe thấy xin trì tụng Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)O

  TÁN PHẬT

  Đại từ đại bi thương chúng sinh.

  Đại hỷ đại xả cứu muôn loài.

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm. Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.O

  ĐẢNH LỄ TAM BẢO

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) O

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chánh pháp ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) O

  Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời thường trú trong mười phương. (Lạy một lạy) (OOO)

  (Bắt đầu vô chuông mõ)

  Một tiếng chuông ba tiếng mõ.

  Một tiếng chuông một tiếng mõ.

  Một tiếng chuông một tiếng mõ.

  Một tiếng chuông năm tiếng mõ.

  PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH •

  Lạy đấng thầy ba cõi,

  Quy mạng Phật mười phương,

  Nay con phát nguyện lớn,

  Tụng kinh cuộc đời Phật,

  Kinh Phước Đức Từ Tâm

  Kinh Suy Niệm về Nghiệp

  Yếu chỉ Kinh Áo Trắng

  Trên đền bốn ơn nặng,

  Dưới cứu khổ muôn loài,

  Nguyện cho người thấy nghe,

  Đều phát tâm Bồ-đề,

  Sống an vui giải thoát. O

  Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần) (OOO)

  BÀI 1: KINH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT

  Ngài là Thái tử, tên Sĩ Đạt Ta Có mẹ có cha, giống như mọi người.

  Mẹ là hoàng hậu, Thánh mẫu Ma Da Đức vua Tịnh Phạn, là cha của Ngài.

  Ngày rằm tháng tư, Thái tử ra đời Sinh xong bảy ngày, hoàng hậu sanh thiên.

  Kế mẫu em bà, thay chị nuôi con Đến khi khôn lớn, vua cha cưới vợ.

  Công chúa xinh đẹp, Da Du Đà La Tính nết hiền hòa, con vua Thiện Giác.

  Thật là xứng đôi, trai tài gái sắc

  Tuy sống giàu sang, trong cảnh huy hoàng.(O)

  Một hôm Thái tử, dạo chơi bốn cửa

  Tìm hiểu sự sống, dân tình ra sao?

  Thấy cảnh người già, thân hình tiều tụy Đi đứng khó khăn, gối mỏi lưng còng. Rồi thấy người bệnh, nằm rên một chỗ Tâm thần bấn loạn, đau khổ não nề.

  Lại thấy một người, ruồi bu kiến đậu Nằm yên một chỗ, chẳng còn biết chi. Thái tử buồn rầu, thấy cảnh đau thương Mới hỏi Sa Nặc, vì sao như thế?

  Sa Nặc trả lời, dạ thưa Thái tử Sinh già bệnh chết, chẳng chừa một ai? Rồi đến bữa khác, Thái tử dạo tiếp Thấy một Sa Môn, đạo cao đức trọng.

  Đi đứng khoan thai, dáng người thoát tục Ngài mới hỏi rằng, vì sao đi tu.

  Dạ thưa Thái tử, cuộc sống tu hành Ngày ăn một bữa, vừa đủ nuôi thân.

  Mỗi ngày quán chiếu, sự sống thế gian

  Mọi vật vô thường, có gì luyến tiếc? Buông xả tất cả, để được giải thoát Tu hành như thế, mới thật là vui!

  Thái tử nghe qua, lòng mừng vô hạn Từ đây về sau, tìm ra manh mối.

  Mới trình vua cha, cho con xuất gia Làm hạnh khất sĩ, rày đây mai đó.

  Trên cầu Thành Phật, dưới độ chúng sinh Thoát khỏi khổ đau, sinh già bệnh chết? Khi nghe như thế, đức vua Tịnh Phạn Lòng buồn rười rượi, không biết làm sao? Vua cha mới nói, ta chỉ mình con Kế thừa ngai vị, đến già rồi tu?

  Thái tử thưa cha, giờ này còn trẻ Không chịu lo tu, đến lúc tuổi già.

  Thói quen tham đắm, dính mắc lâu ngày Làm sao buông xả, sân giận si mê?

  Thái tử thưa rằng, xin cha hoan hỷ

  Cho con thưa hỏi, bốn điều tâm huyết.

  Nếu cha giải được, con xin ở lại Kế thừa ngôi vua, trị vì thiên hạ.

  Làm sao cho con, trẻ mãi không già?

  Làm sao cho con, sống đời không bệnh? Làm sao cho con, sống hoài không chết?O Làm sao cho con, thoát khỏi tử sinh?

  Đức vua Tịnh Phạn, nghe con nói thế Trong lòng đau khổ, chẳng biết làm sao! Giải đáp thắc mắc, cho con tỏ tường Nên đành chấp nhận, Thái tử xuất gia.

  Về phần vợ nhà, Thái tử thuyết phục Da Du Đà La, vui vẻ nuôi con.

  Đến khi khôn lớn, tiếp bước theo cha Sống đời thoát tục, rộng độ muôn loài. Công chúa Đà La, hoan hỷ vô cùng Vì tròn tâm nguyện, cứu độ chúng sinh. Sắp xếp mọi việc, Thái tử lên đường

  Mùng tám tháng hai, vượt thành xuất gia. Thời gian năm năm, cầu đạo hai thầy Chẳng chứng giải thoát, nên đành rút lui. Thái tử nghe đâu, lối tu khổ hạnh Có thể chứng đạt, Niết-bàn vô sinh.

  Sáu năm khổ hạnh, quyết tâm hành trì Đến khi thân thể, còn da bọc xương.

  Thái tử ngất xỉu, nằm bên vệ đường Thiếu nữ chăn bò, động lòng thương xót. Dâng cho bát sữa, chàng liền tỉnh lại Mới ngồi quán chiếu, biết mình đã sai.

  Từ nay xả bỏ, cực đoan hai đầu Quay về trung đạo, tâm thần sáng trong. Để không lỗi đạo, tu hành xưa nay Ngài liền phát nguyện, dưới cội Bồ-đề.

  Ta đây dù có, tan xương nát thịt Nếu không thành đạo, thà chết chỗ này. Sau bốn mươi chín, ngày đêm miên mật

  Ngài đã thực chứng, Niết-bàn vô sinh. Không còn khổ đau, luân hồi sống chết Năm ấy nhằm ngày, tám tháng mười hai. Sau khi giáo hóa, bốn mươi chín năm Mười lăm tháng hai, Ngài nhập Niết-bàn. Mọi người mới hỏi, lấy ai làm thầy Phật dạy bốn chúng, lấy giới làm đầu. Siêng tu thiền định, sáng soi chính mình Buông xả hai bên, thành tựu giải thoát.

  Ai biết hành trì, phước huệ song tu Tu hạnh Bồ-tát, chứng thành Phật quả. Chẳng cầu Tây phương, về cõi Cực Lạc Ngay nơi cõi này, cứu độ chúng sinh. Đền trả bốn ân, cứu giúp ba cõi Tu theo hạnh nguyện, Bồ-tát Quán Âm. Cứu khổ ban vui, tốt đạo đẹp đời Tứ chúng nghe xong, thảy đều hoan hỷ. Phát nguyện vâng lời, tu bát chánh đạo

  Từ bi hỷ xả, rộng độ chúng sinh.

  Dìu dắt mọi người, tu hạnh Bồ-tát Cho đến khi nào, thành Phật mới thôi. Bốn chúng đồng tu, hãy nghe cho rõ Tự mình thắp lên, ánh sáng trí tuệ.

  Chứ đừng van xin, cầu cạnh bên ngoài Không khéo vô tình, phỉ báng pháp ta. Làm chủ bản thân, quay lại chính mình Sống đời giải thoát, an vui lâu dài.(OOO)

  BÀI 2: KINH PHƯỚC ĐỨC

  Tôi được nghe như vầy, một thời đức Thế tôn, trú tại thành Xá Vệ, nơi rừng cây Kỳ Đà, vườn ông Cấp Cô Độc. Đêm hôm đó trời đã khuya, bỗng cả khu vườn hiện lên ánh hào quang sáng chói bởi một chư Thiên muốn gặp Phật để tham vấn đạo lý. Sau khi đảnh lễ đức Thế tôn, chư Thiên ngồi sang một bên rồi thưa hỏi rằng: “Chư Thiên cùng nhân loại làm thế nào để được sống bình yên và hạnh phúc? Kính xin Thế tôn chỉ dạy” “Lành thay! Lành thay! Thiên nhân khéo biết cách thưa hỏi, ta sẽ vì ngươi chỉ dạy 10 phương pháp gieo trồng phước đức, để làm lợi lạc cho Trời Người trong hiện tại và mai sau”.

  1 Phương pháp thứ nhất là: Luôn gần gũi người hiền Lánh xa kẻ xấu ác

  Tôn kính bậc đáng kính Là phước đức lớn nhất.

  2 Phương pháp thứ hai là:

  Biết chọn môi trường tốt Để làm các việc lành Cùng hướng về đường thiện Là phước đức lớn nhất.

  3 Phương pháp thứ ba là: Siêng học lại giỏi nghề Biết giữ gìn đạo đức Biết nói lời ái ngữ

  Là phước đức lớn nhất.

  4 Phương pháp thứ tư là:

  Biết hiếu dưỡng cha mẹ Thương yêu gia đình mình Lại làm nghề thích hợp Là phước đức lớn nhất.

  5 Phương pháp thứ năm là: Sống vui vẻ bố thí Giúp gia đình người thân Bình đẳng tùy theo duyên Là phước đức lớn nhất.

  6 Phương pháp thứ sáu là: Tránh không làm điều ác Không say sưa, nghiện ngập Siêng năng làm việc lành Là phước đức lớn nhất.

  7 Phương pháp thứ bảy là: Biết khiêm cung lễ độ Để học hỏi điều hay Nhớ ơn và biết đủ

  Là phước đức lớn nhất

  8 Phương pháp thứ tám là: Biết kiên trì phục thiện Thân cận bậc hiền Thánh Siêng năng cùng tu học Là phước đức lớn nhất.

  9 Phương pháp thứ chín là: Sống tinh cần tỉnh thức Biết quay lại chính mình Để sống đời giải thoát Là phước đức lớn nhất.

  10 Phương pháp thứ mười là: Làm việc cùng mọi người Tâm không hề thay đổi Não phiền dứt, an nhiên Là phước đức lớn nhất.

  Ai sống được như vậy Ở đâu cũng hạnh phúc An nhiên và tự tại Vì phước đức vẹn toàn.(OOO)

  BÀI 3: KINH TỪ TÂM

  Một thời tôi đã từng nghe,

  Tại thành Xá-vệ, ở nơi Kỳ Hoàn.

  Thế Tôn cho gọi chúng tăng,

  Các thầy cung kính thưa vâng đáp lời. Thế Tôn thuyết giảng pháp lành Khuyên người tu tập nên hành từ tâm. Là người nên tập bao dung Thương yêu trải khắp kẻ gần người xa. Tấm lòng từ ái bao la,

  Thật là trong sạch, thật là sáng trong. Hướng về tất cả chúng sinh,

  Tâm từ tu tập thương yêu muôn loài. Không vì ái luyến vấn vương,

  Không vì mong đợi chút đường lợi danh, Không vì ân nghĩa riêng mình,

  Cũng đừng tính toán với người lạ quen. Thương người thân, lẽ tất nhiên,

  Cũng thương những kẻ chưa quen bao giờ Xoá đi ngăn cách xa rời,

  Xóa đi ngần ngại hững hờ bấy lâu.

  Tình thương lan tỏa khắp nơi,

  Giúp cho mát mẽ nhịp cầu tri ân.

  Người từ tâm đủ bao dung

  Đủ lòng độ lượng, đủ lòng cảm thông.

  Với người mưu hại đủ điều,

  Bất nhân ác cảm gây nhiều thương đau Người từ tâm hay tha thứ Trải lòng rộng khắp, thương yêu muôn loài. Với người oán ghét bao đời,

  Nguồn thương yêu ấy làm vơi khổ sầu. Chuyện không tốt, chẳng trách phiền,

  Để cho tiêu hết nghiệp duyên cõi trần. Người từ tâm trước muôn loài,

  Đem lòng thương xót cảnh đời không may. Thương người sống kiếp đọa đày,

  Làm thân cầm thú nghiệp gây chẳng lành. Hoặc loài ngạ quỷ vô hình,

  Ở trong địa ngục chịu nhiều tối tăm.

  Tâm từ như ánh trăng ngàn,

  Dịu dàng soi thấu khổ đau ở đời.

  Nơi nào có chúng hữu tình Thì ngay nơi ấy từ tâm hướng về.

  Như tàng lá mát rộng che,

  Chúng sinh vô lượng tâm từ vô biên.

  Tâm từ như suối ngọt ngào,

  Thấm vào mạch sống an vui lâu dài.

  Tâm từ là gốc thiện lành,

  Giúp người cao thượng cho đời yêu thương. Thấy người khổ nạn khó qua,

  Lòng mình đau xót như là mẹ cha.

  Thấy người hạnh phúc thành công,

  Lòng mình sung sướng để cùng vui theo. Thấy người lầm lỗi ít nhiều,

  Lòng mình tha thứ bao dung mọi điều. Người từ tâm, sống chân thành,

  Thương yêu bình đẳng, muôn loài như nhau. Cho dù không ước cao sang,

  Phước lành tự đến do công đức thành.

  Một là giấc ngủ an lành,

  Bởi lòng mình đã từ bi thương người,

  Bởi không lừa lọc dối gian,

  Bởi không toan tính hơn thua với đời.

  Tâm từ không chút bợn nhơ,

  Nên lòng thanh thản thương yêu muôn loài. Từ sáng đến lúc tối mờ,

  Thân tâm an lạc, thảnh thơi nhiệm mầu.

  Hai là rời bước khỏi giường,

  Lòng mình một mực tĩnh tâm tu hành. Khi đi đứng, lúc nằm ngồi Không còn tiếc nhớ mong cầu viễn vông. Từ tâm chuyển hóa khổ đau,

  Não phiền sân hận, tan vào hư không. Lòng mình luôn giữ trắng trong,

  Để nguồn an lạc bao la dạt dào.

  Ba là từ ái lan xa,

  Làm cho cuộc sống chan hòa cùng nhau. Mọi người cảm thấy mến thương,

  Đem lòng ngưỡng mộ tán dương tâm từ. Bốn là loài vật súc sinh,

  Một khi cảm nhận biết người từ tâm, Cũng dành cho những ân tình,

  Hộ trì người được công thành vẽ vang. Năm là thiên chúng cõi trời,

  Nhờ công tu tập nên người từ tâm.

  Thấy ai có tính thương người,

  Nên theo gia hộ để cùng tiến tu.

  Sáu là hiểm nạn đang chờ,

  Dầu sôi lửa bỏng chiến tranh mịt mờ, Cùng bao nhiêu thứ độc trùng Không sao xâm phạm đến người từ tâm. Bảy do huân tập thiện lành,

  Thác sinh Phạm Chúng, làm dân cõi trời, Được nhiều phước báo tuyệt vời,

  Nhờ tâm từ đã, trau dồi xưa nay.

  Tám là đầy đủ phước duyên,

  Người từ tâm biết xả buông lâu ngày. Làm cho đức hạnh thấm nhuần,

  Thành vườn ruộng tốt gieo trồng đại bi. Khéo an trú, khéo lắng lòng,

  Thân tâm an ổn, vững vàng khó lay.

  Tinh thần vô ngã, vị tha,

  Con đường giải thoát, an vui lâu dài. Khéo tu, sẽ được tâm từ

  Bao nhiêu oan nghiệt, nhiều đời tiêu tan. Không còn dấu vết si mê,

  Niết-bàn hiển lộ ngay nơi thân này.

  Thế Tôn giảng dạy tỏ tường,

  Mọi người vui vẻ tin rồi làm theo.

  Nam-mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (3 lần) (OOO)

  BÀI 4: KINH SUY NIỆM VỀ NGHIỆP

  Tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp cũng là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa cho vạn loài. Chính nghiệp phân chia sự dị biệt cao thấp trong đời.

  Chính mình làm việc ác nên khiến mình uế trược. Chính mình làm việc lành nên khiến mình thanh tịnh. Thanh tịnh hay uế trược đều do mình, không ai có thể khiến người khác tịnh thanh hay uế trược.

  Tâm dẫn đầu các pháp. Chính tâm chủ trì tạo tác các nghiệp. Nếu người nói năng hay hành động với tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo mình như bánh xe theo chân con vật kéo.Tâm dẫn đầu các pháp. Chính tâm chủ trì tạo tác các nghiệp. Nếu người nói năng hay hành động với tâm hiền thiện thì hạnh phúc sẽ theo mình như bóng không rời hình.

  Khi ác nghiệp chưa trổ quả thì người ác chưa thấy là ác. Đến khi quả nghiệp kết thành bấy giờ người ác mới thấy là ác. Khi thiện nghiệp chưa trổ quả thì người thiện chưa thấy là thiện. Đến khi quả nghiệp kết thành bấy giờ người thiện mới thấy là thiện.

  Không phải do dòng dõi thọ sanh mà một người cao quí hay thấp hèn. Chính hành vi tạo tác khiến người thấp hèn hay cao quí. Mỗi chúng sanh là kết tinh của những gì đã tạo và sẽ là kết quả những gì đang tạo. Quá khứ, hiện tại, tương lai kết nối bằng những tác ý thiện hay bất thiện.

  Đời nầy đau khổ, đời sau cũng đau khổ. Người tạo nghiệp bất thiện đau khổ cả hai đời. Xét ác nghiệp đã làm khiến lòng sầu khổ, sinh vào khổ cảnh nỗi khổ nhiều hơn. Kiếp nầy an lạc, kiếp sau cũng an lạc. Người tạo nghiệp lành hai đời an lạc. Xét việc thiện đã làm tự tâm hoan hỷ, sanh vào lạc cảnh hạnh phúc nhiều hơn.

  BÀI 5: PHẬT DẠY KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG

  Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật ở chùa Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào sáng hôm nọ, ông Cấp Cô Độc cùng với năm trăm cư sĩ thuần thành viếng thăm, đảnh lễ ngài Xá-lợi-phất, rồi ngồi một bên. Ngài Xá-lợi-phất dùng nhiều phương tiện, thuyết pháp khai tâm cho các cư sĩ, mang lại niềm vui và sự khát ngưỡng đối với Tam bảo và sự thực tập con đường chuyển hóa.                    O

  Ngài Xá-lợi-phất hướng dẫn tất cả đến viếng đức Phật, đầu thành năm vóc, đảnh lễ chân Người, rồi ngồi một bên, an trú chính niệm. Thế Tôn ân cần dạy bảo mọi người những điều cốt lõi mà người tại gia cần siêng thực hành, để được an vui.

  Này các đệ tử, cư sĩ tại gia sống đời thanh cao, giữ gìn trọn vẹn năm điều đạo đức, tu tập đầy đủ bốn tâm cao thượng, có thể đạt được một cách dễ dàng phước và hạnh phúc ở trong hiện tại và biết chắc rằng không còn rơi rớt trong các nẻo ác: Địa ngục, ngạ quỷ và loài động vật trong kiếp tương lai. Đồng thời, người ấy đã được chắc chắn dự vào dòng thánh ở quả thứ nhất.                                                                O

  Đạo đức thứ nhất: Phật tử tại gia quyết tâm xa lìa mọi sự giết hại, buông bỏ vũ khí, chấm dứt bạo động, tu tập từ bi, thương xót mọi loài, bảo vệ thiên nhiên, biết sống hổ thẹn, lương tâm trong sáng. Nhờ thực tập đúng, Phật tử tại gia nhổ tận gốc rễ tâm niệm giết hại, sống trong hạnh phúc và sự an vui.                                                                   O

  Đạo đức thứ hai: Phật tử tại gia quyết tâm xa lìa mọi sự trộm cắp, tôn trọng sở hữu hợp pháp của người, những gì không cho thì không được lấy; vui thích bố thí, cứu người giúp đời vượt qua nghèo khổ; lúc bố thí thì không cầu đền đáp. Nhờ

  thực tập này, Phật tử tại gia không bị tâm lý tham lam, bỏn sẻn, keo kiệt che lấp, sống trong liêm khiết, giàu lòng vị tha.     O

  Đạo đức thứ ba: Phật tử tại gia quyết tâm xa lìa tà dâm ngoại tình, sống hạnh chung thủy, bảo vệ hạnh phúc tất cả mọi người trong sự bảo hộ của cha và mẹ, hoặc cả cha mẹ, hoặc anh chị em, hoặc bên sui gia, hoặc người đồng tính, hoặc vợ chồng con của mình và người, cả kẻ cuồng dâm, bạo lực gia đình, hoặc kẻ bán phấn. Nhờ thực tập này, Phật tử tại gia không bị tâm lý hưởng thụ thấp kém làm mất hạnh phúc.           O

  Đạo đức thứ tư: Phật tử tại gia quyết tâm xa lìa những lời dối gạt, chấm dứt nói láo - tuyên bố sự thật, không nói chia rẽ - nói lời xây dựng, không nói thô tục - nói lời lịch sự, không nói tán gẫu - nói lời lợi lạc. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng an trú chính niệm, đáng được tin cậy, uy tín tăng trưởng.                                                                              O

  Đạo đức thứ năm: Phật tử tại gia quyết tâm xa lìa rượu và ma túy, các chất gây say; chấm dứt thói quen hưởng thụ độc tố; không tham gia sản xuất, buôn bán các độc tố này. Nhờ thực tập này, đệ tử áo trắng giữ gìn sức khỏe và sống hạnh phúc với người thân thương.     O

  Này các đệ tử, làm người áo trắng, sống đời tại gia, hãy cố gắng giữ năm điều đạo đức vừa được tuyên thuyết, để sống hạnh phúc với nhiều phước báo trong hiện tại và mai sau.

  Này các đệ tử, hãy lắng lòng nghe Như Lai giảng dạy phương pháp đạt được bốn tâm cao thượng trong hiện tại này, một cách dễ dàng với nhiều giá trị.

  Tâm cao thượng một: Phật tử tại gia quán niệm Như Lai là bậc Giác ngộ không còn dính mắc, bậc Minh Hạnh Túc, là bậc Thiện Thệ, bậc Thế Gian Giải, bậc Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Phật, Thế Tôn. Nhờ quán niệm

  này, vọng tâm, dục niệm thảy đều tiêu diệt; không còn yêu tố bất thiện, uê nhiêm, sầu khô, lo âu ảnh hưởng, chi phối. Nhờ quán tưởng Phật, tâm được lắng trong, đạt an vui lớn.                                       O

  Tâm cao thượng hai: Phật tử tại gia quán niệm chính pháp được Phật giảng dạy tài tình dê hiểu, có khả năng lớn đưa đên giải thoát mọi sự khô đau và các phiền não; tâm được thư thái, không bị nóng bức, an vui lâu dài.                                                                               O

  Tâm cao thượng ba: Phật tử tại gia quán niệm Tăng đoàn của đức Như Lai, đi trên nẻo thiện, thánh đạo chân chánh, hướng theo giáo pháp, thực tập giáo pháp, sống đúng giáo pháp. Có vị đã chứng quả A-la-hán, quả A-na-hàm, quả Tư-đà- hàm, quả Tu-đà-hoàn, hoặc đang trên đường đạt các quả ấy. Tăng đoàn gồm đủ bốn đôi, tám bậc, thành tựu đạo đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát cũng như tri kiên giải thoát. Thánh chúng như thê đáng được tôn kính, phụng sự, cúng dường, là ruộng phước tốt cho đời gieo trồng.O

  Tâm cao thượng bốn: Phật tử tại gia quán niệm giới luật được Phật giảng dạy không có khuyết điểm, không bị tỳ vết, không bị nhơ uế, có khả năng lớn bảo hộ đạo đức, giúp người giữ giới an trú vững chãi trong cảnh giới Phật. Giới này thanh cao vốn được hiền trí khen ngợi, tiếp nhận, thực tập, truyền bá.                                                         O

  Này các đệ tử, nên ghi nhớ rằng khi thực tập được bốn tâm cao thượng một cách trọn vẹn là đã chấm dứt các nẻo xấu ác, không còn đọa lạc địa ngục, ngạ quỷ và loài súc sanh, hướng đến chứng đắc quả Tu-đà-hoàn, ngay trong hiện tại. Người đệ tử ấy đi về nẻo giác, chuyển hóa phiền não, thanh tịnh thân tâm; qua lại tối đa bảy lần sinh tử trong cõi trời người là có thể đạt giác ngộ, giải thoát, không còn khổ đau.

  Sau khi tuyên thuyết năm điều đạo đức, bốn tâm cao thượng, Thế Tôn ân cần trùng tuyên tóm tắt bằng một bài kệ dễ hiểu sau đây:

  Người tại gia sáng suốt,

  Sợ các cảnh giới xấu,

  Siêng thực tập chính pháp, Chuyển hóa mọi khổ đau. Giữ năm điều đạo đức: Không giết hại sự sống, Chân thật, không trộm cắp, Chung thủy trong hôn nhân, Không nói lời tổn hại, Không rượu và ma túy. Người đệ tử áo trắng Thường thực tập niệm Phật, Thường thực tập niệm Pháp, Thường thực tập niệm Tăng, Thường quán niệm đạo đức, Nhờ đó, tâm thảnh thơi. Người Phật tử tại gia Hoan hỷ với bố thí,

  Gieo trồng phước hiện tiền, Khéo thực tập chính niệm, Giác ngộ và giải thoát.

  Hãy quan sát đàn bò Có con vàng, đỏ, trắng,

  Một màu hoặc có đốm;

  Dù bò màu sắc gì,

  Hoặc xuất xứ từ đâu,

  Giá trị thật của bò,

  Là ở sức chuyên chở.

  Là con bò hữu dụng Phải có sức khỏe mạnh, Kéo xe, chuyên chở nhiều, Giúp chủ trong công việc. Trong thế giới con người Dù xuất thân thế nào,

  Già trẻ hay nam, nữ Vua chúa hay thương gia

  Tu sĩ hay thường dân,

  Bất kỳ ai giữ giới,

  Sống trong sạch, đứng đắn, Trở thành người đạo đức, Khéo vượt khổ, thảnh thơi, Đạt được sự giác ngộ.

  Cúng dường người như vậy Sẽ được phước đức lớn. Như Lai không phân biệt Giai cấp và nguồn gốc.

  Kẻ không có tài đức Không lợi lạc cho ai.

  Cúng dường người như thế Không có giá trị nhiều.

  Phật tử siêng tu huệ,

  Tâm hướng về Phật pháp, Căn lành luôn tăng trưởng, Hiện đời được hạnh phúc,

  Khi chết tái sinh lành,

  Qua lại trong trời người,

  Nhiều nhất là bảy lần,

  Tiếp tục tu nhân lành,

  Đạt niết-bàn giải thoát.

  Nghe Phật dạy xong, ngài Xá-lợi-phất, Cấp Cô Độc và năm trăm cư sĩ cảm thấy hân hoan, phát nguyện làm theo những điều Phật dạy, đồng thời phát nguyện truyền bá lời Phật, đem lại lợi lạc cho khắp mọi người

  INH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA HÀNG BỒ-TÁT

  Là người đệ tử Phật, ngày đêm nên chí thành, nhớ nghĩ và tư duy, về tám điều giác ngộ, của các bậc Bồ-tát.

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NHẤT: Thế gian vốn vô thường, cõi nước rất mong manh, bốn đại lại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn sinh diệt biến đổi, giả dối không có chủ, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội, nếu quán sát như thế, dần hồi lìa tử sinh.

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ HAI: Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn, đều từ tham dục khởi, nếu ít muốn biết đủ, thân tâm được an lành.

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BA: Tâm nếu không thỏa mãn, chỉ lo việc tham cầu, sẽ tăng thêm tội ác, Bồ-tát hay quán xét, thường muốn ít biết đủ, vui cảnh nghèo giữ đạo, lấy trí tuệ làm đầu.

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TƯ: Lười biếng phải sa đọa, nên thường hành tinh tấn, để phá trừ phiền não, nhiếp phục bốn chúng ma, xa lìa chốn tối tăm.

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ NĂM: Ngu si phải sinh tử, Bồ-tát thường nên nhớ, luôn học rộng nghe nhiều, để tăng trưởng trí tuệ, nhằm thành tựu biện tài, rồi đem niềm vui lớn, giáo hóa cho mọi người.

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ SÁU: Nghèo khổ hay oán giận, thường gieo nhiều tội lỗi, Bồ-tát luôn san sẻ, bình đẳng với mọi người, không nhớ đến quá khứ, không ghét bỏ một ai.

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ BẢY: Tham muốn rất tai hại, tuy thân ở thế gian, nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ nghĩ ba y, bình bát và pháp khí, chí nguyện người tu hành, luôn giữ đạo trong sạch, thực hiện hạnh thanh tịnh, từ bi với muôn loài.

  ĐIỀU GIÁC NGỘ THỨ TÁM: Sinh tử luôn thiêu đốt, khổ não vô cùng tận, nên phát tâm Bồ-đề, tu hành cầu giải thoát, độ hết thảy muôn loài, nguyện thay thế chúng sinh, gánh chịu nhiều đau khổ, khiến cho muôn loài vật, đều bình an hạnh phúc.

  Tám điều nói trên đây, chư Phật và Bồ-tát, đã tự mình giác ngộ, nhờ tinh tấn hành trì, tu từ bi trí tuệ, nương theo thuyền Bát-nhã, mau đến bờ giải thoát, rồi giáo hóa thế gian, độ tất cả chúng sinh, đem tám điều giác ngộ, chỉ dạy cho mọi người, biết được sinh tử khổ, xa lìa năm dục lạc, tu theo Bát chính đạo. Này bốn chúng đệ tử, tư duy tám điều này, sẽ dễ dàng tỉnh giác, diệt được vô lượng tội, thẳng tiến quả Bồ-đề, mau thành tựu Phật pháp, xa lìa đường sinh tử, thường an nhiên thanh nhàn.

  KỆ SÁM HỐI

  Con đã gây ra bao lầm lỗi

  Khi nói khi làm khi tư duy

  Tham lam hờn giận và ngu si

  Nay con cúi đầu xin sám hối.

  Một lòng con cầu Phật chứng tri

  Bắt đầu hôm nay nguyện làm mới

  Nguyện sống đêm ngày trong tỉnh giác

  Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa.

  Cúi xin các Phật Thế-tôn,

  Nhủ lòng thương xót chúng sinh mê mờ.

  Hoặc tội ác tự tay tạo tác

  Hoặc xúi bảo kẻ khác từng làm

  Hoặc thấy việc ác không can

  Lại còn hoan hỷ sinh tâm đồng tình.

  Những tội ác tự mình trộm cướp

  Của chùa chiền bảo tháp chư tăng

  Tự tay mình lấy giả làm

  Hoặc xui người lấy mừng vui trong lòng.

  Hoặc tự tay gây tạo tham tàn

  Làm mười điều ác lại coi thường

  Hoặc dùng thế lực ép oan,

  Đều sa địa ngục A-tỳ đáng khinh.

  Làm quỷ đói súc sinh đau khổ

  Hoặc giam mình nẻo dữ không thôi

  Làm loài hèn hạ nhất đời

  Nếu được làm người làm người thấp kém.

  Nay con nguyện thật thà sám hối

  Biết bao điều tội lỗi xưa nay

  Cúi xin chư Phật chứng minh

  Xót thương cho nỗi khốn cùng của con.

  Xin chư Phật rủ lòng thương xót

  Nay con xin quỳ trước Phật đà

  Phát tâm thệ nguyện thật thà

  Đời đời kiếp kiếp trồng gieo căn lành.

  Xin phát nguyện làm lành lánh dữ.

  Kể từ đây muôn kiếp không thôi.

  Con nhất tâm nguyện sống đời lành.

  Đem thân mạng nương nhờ Tam Bảo.

  Lên thuyền từ vượt qua biển khổ.

  Cầm đuốc tuệ ra khỏi rừng mê.

  Thân miệng ý luôn luôn trong sạch.

  Đi đứng nằm ngồi trong tỉnh giác.

  Lạy Phật tổ soi đường chỉ lối.

  Hôm nay đây khẩn thiết thề nguyền.

  Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm.

  Không còn vương vấn chuyện xưa nay.

  Nam mô cầu sám hối Bồ tát ma ha tát.OOO

  CHÚNG CON TỤNG TAM QUY VÀ VÂNG GIỮ NĂM ĐIỀU ĐẠO ĐỨC.

  TỤNG TAM QUY Y

  Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. (3 lần)

  Quy y Phật, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng kính thờ tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con. Quy y Phật rồi, chúng con không tu theo trời, thần, quỷ vật, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.O

  Quy y Pháp, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng, học hỏi và tu theo lời dạy của Phật. Quy y Pháp rồi, chúng con không tu theo ngoại đạo tà giáo, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.O

  Quy y Tăng, chúng con nguyện suốt đời tôn trọng tu theo Tăng sĩ hướng dẫn đúng theo chánh pháp Như lai. Quy y Tăng rồi, chúng con không si mê làm thân với nhóm dữ bạn ác, nhưng vẫn tôn trọng bằng tình người trong cuộc sống.OOO

  TỤNG NGŨ GIỚI

  Con nguyền từ bỏ sát sinh

  Tôn trọng sự sống, rải ban tâm lành.

  Thương yêu người vật môi sinh

  Cho đời hạnh phúc, muôn loài an vui.O

  Con nguyền từ bỏ trộm gian

  Mánh mung cướp của, tham lam xin chừa.

  Sống chân thật chẳng lọc lừa

  Cho tròn nhân nghĩa, cho vừa nhân sinh.

  Con nguyền từ bỏ ngoại tình

  Một chồng một vợ, tấm lòng trinh nguyên.

  Thương yêu tôn trọng cảm thông

  Ngọt bùi chia sẻ, thủy chung trọn đời.

  Con nguyền từ bỏ nói sai

  Bớt lời chửi tục, móc moi hai đầu.

  Nói như chánh pháp cao sâu

  Im như bậc thánh, nhiệm mầu thấy nghe.O

  Con nguyền từ bỏ rượu chè

  Say sưa nghiện ngập, thân mê trí mờ.

  Để không bệnh hoạn thẫn thờ

  Để cho tâm trí lặng lờ sáng trong.

  Từ nay con nguyện với lòng

  Giữ gìn năm giới, quyết không phạm lầm.

  Để cho con sống thanh cao

  Để đời an lạc, dạt dào tình thương.OOO

           Đi kinh hành niệm Phật Bồ-tát

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật(108 lần)O

  Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát. (18 lần)O

  Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)O

  Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát. (3 lần)O

  Nam mô Đại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát. (3 lần)O

  Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần )O

  Nam mô Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ-tát. (3 lần)OOO

  SÁM MƯỜI NGUYỆN

  Một nguyền kính lễ Như Lai.

  Hai nguyền xưng tán công dày Thế Tôn.

  Ba nguyền tu phước cúng dường.

  Bốn nguyền sám hối tiêu tan nghiệp trần.

  Năm nguyền vui vẻ an lành.

  Sáu nguyền thỉnh chuyển pháp luân độ người.

  Bảy nguyền thỉnh Phật ở đời.

  Tám nguyền học Phật sáng ngời tâm linh.

  Chín nguyền hằng thuận chúng sinh.

  Mười nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.OOO

  HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC

  Tụng kinh công đức khôn tính kể

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ-tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Chan rải mười phương khắp tất cả

  Đệ tử và chúng sinh

  Đều trọn thành Phật đạo.OOO

  PHỤC NGUYỆN

  Nam mô thập phương thường trụ Tam bảo tác đại chứng minh.O

  Nam mô Phật bổn sư Thích ca Mâu Ni tác đại chứng minh.O

  Nam mô Bồ-tát Quán Thế Âm tác đại chứng minh.O

  Nam mô Phật hoàng Trần Nhân Tông tác đại chứng minh.O

  Cửa thiền thường nghiêm tịnh

  Toàn chúng mãi thuận hòa

  Phật huệ chiếu sáng ngời

  Mưa pháp hằng nhuần gội

  Phật tử lòng tin sâu

  Ruộng phước càng tăng trưởng

  Chúng sinh sống an lạc

  Vui hưởng cảnh thái bình

  Nơi nơi dứt đao binh

  Mỗi mỗi đều thành Phật.

  Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.OOO

  ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU

  Con xin nương tựa Phật

  Bậc phước trí vẹn toàn

  Cầu tất cả chúng sinh

  Giác ngộ, phát tâm lành. (một lạy)O

  Con xin nương tựa Pháp

  Nguồn tuệ giác Từ bi

  Cầu tất cả chúng sinh

  Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm. (một lạy)O

  Con xin nương tựa Tăng

  Đoàn thể sống an vui

  Cầu tất cả chúng sinh

  Hòa hợp, thương mến nhau. (một lạy)O

  HỒI HƯỚNG

  Nguyện đem công đức này

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử và chúng sinh

  Đều trọn thành Phật đạo.OOO

   

   

   

  Tác giả: Thanh Ngân

  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Ý nghĩa ngày rằm tháng 6 âm lịch trong Phật Giáo Nguyên Thủy Theravada
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-07-31 11:50:45.0
  1 - Đức Bồ-Tát giáng trần vào lòng mẹ kiếp chót 2 - Đức Bồ-Tát xuất gia 3 - Ðức Phật Chuyển Pháp Luân lần đầu 4 - Ðức Phật thị hiện song thông nhiếp phục ngoại đạo , cũng là ngày mà Đức Phật thuyết tạng Abhidhamma (Vi diệu pháp) để trả ơn mẫu thân trên cung trời Đao lợi 5 - Ngày khởi điểm mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Phật giáo nguyên thủy Theravāda
  Tổng hợp những điều cần biết về phật giáo nguyên thủy
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-26 08:00:00.0
  Đạo Phật Nguyên Thủy tin rằng giáo pháp của họ là những lời dạy ban đầu của Đức Phật. Họ không tập trung quá nhiều vào niềm tin đo lường và các giáo lý cực đoan, mà coi chúng như công cụ để giúp mọi người hiểu chân lý thông qua trải nghiệm cá nhân.
  Tìm hiểu về Tội Sát Sanh - Quả Báo của Tội Sát Sanh - Tỳ khưu Hộ Pháp
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-12 15:54:13.0
  Người nào phạm điều-giới sát-sinh như giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hán, người ấy đã tạo ác-nghiệp trọng-tội thuộc về loại nghiệp ānantariyakamma: ác-nghiệp vô-gián trọng-tội. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avīci,
  Nghiệp Tà Dâm là thế nào - Quả báo của Tà Dâm
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-06-09 11:35:00.0
  "Tà-dâm là sự quan hệ tình dục với người khác mà không phải là vợ, là chồng của nhau. Tà-dâm là một hành vi xấu xa, bất chính, thấp hèn mà chư thiện-trí chê trách. Vì vậy, tà-dâm gọi là ác-nghiệp tà-dâm."
  Rằm Tháng 4 âm lịch Ngày Bồ Tát Thành Đạo
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-31 17:32:36.0
  Ngày Rằm tháng 4 âm lịch hay còn gọi là ngày Đại lễ tam hợp Vesak vì nó kỷ niệm 3 Sự kiện lớn - Bồ tát đản sanh - Bồ tát thành đạo - Đức Phật Niết Bàn
  Thần chú Om Mani Padme Hum có nhiều lợi lạc không thể nghĩ bàn
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-29 17:47:46.0
  Tác dụng của chú Om Mani Padme Hum còn giúp cho những người thân trong gia đình được nhiều thuận lợi trong cuộc sống, giải trừ nạn ách, hóa giải phiền não, tránh được bệnh tật tai ương, những người quá cố sớm được siêu sinh, đầu thai.
  Văn khấn đền phủ cho gia chủ khi đi đền, chùa
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-26 15:01:14.0
  Văn khấn đền phủ là một văn bản không thể thiếu cho người đi lễ chùa. Cùng tham khảo bài viết dưới để biết thêm về văn chuẩn đi lễ chùa.
  Bật mí một số ý nghĩa thả đèn hoa đăng có thể bạn chưa biết
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-24 13:00:00.0
  Thả đèn hoa đăng luôn được nhiều người lựa chọn để cầu bình an và may mắn. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa thả đèn hoa đăng.
  Nguồn gốc , ý nghĩ và ngày cử hành lễ Phật Đản 2023
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-23 11:20:38.0
  Ngày lễ Phật đản là một trong ba ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật, cùng với lễ Vu Lan và lễ Thành đạo. Trước năm 1959, các nước thường tổ chức lễ Phật đản vào ngày 8/4 âm lịch.
  Bổn Phận của người Cư Sĩ với các mối quan hệ trong Đạo Phật
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 2023-05-19 09:54:43.0
  Trong kinh Sigàlovàda Sutta, Đức Phật Gotama hướng dẫn về đạo làm cha mẹ, làm con, làm vợ, làm chồng, làm trò, làm thầy, làm bạn, bổn phận đối với các bậc tu sĩ,
  Chia sẻ