Thông báo [HOT] Xem Tử vi hôm nay chính xác nhất - Xem 12 Cung Hoàng Đạo Bói Bài ngay ! ×

Thờ tự Địa Tạng Vương Bồ Tát thành tự 4 công đức lớn

24/04/2021 09:40
Công Năng, Oai Lực của đức Địa Tạng bao trùm khắp Tam Giới, không thể nghĩ bàn. Riêng trong cõi thế gian này Đức Thích Ca Mâu Ni qua kinh Địa Tạng Bản Nguyện đã cho chúng ta biết nếu ai nghe được danh hiệu bồ tát Địa Tạng rồi chí tâm quy y, cúng dường, chiêm ngưỡng, thờ tự bồ tát sẽ được các lợi ích sau đây. Cùng Lịch Vạn Niên 365 tìm hiểu nhé.

  Công Năng, Oai Lực của đức Địa Tạng bao trùm khắp Tam Giới, không thể nghĩ bàn. Riêng trong cõi thế gian này Đức Thích Ca Mâu Ni qua kinh Địa Tạng Bản Nguyện đã cho chúng ta biết nếu ai nghe được danh hiệu bồ tát Địa Tạng rồi chí tâm quy y, cúng dường, chiêm ngưỡng, thờ tự bồ tát sẽ được các lợi ích sau đây. Cùng Lịch Vạn Niên 365 tìm hiểu nhé.

  I. Danh đức của Bồ Tát  Địa Tạng

  1. Giải thích danh nghĩa

  Trong Phật pháp, Bồ-tát y theo đức lập tên, không giống như tên của người thường, chẳng liên quan gì đến tâm hạnh của bản thân. Người Trung Quốc biết rất rõ bốn vị đại Bồ-tát, nên đều có lời văn ca ngợi thánh hiệu của mỗi Ngài, như: “Đại trí Văn-thù Sư-lợi”, “đại hạnh Phổ Hiền”, “đại bi Quán Thế Âm”, “đại nguyện Địa Tạng”. Nguyện lực của Bồ-tát Địa Tạng hết sức sâu rộng. Trong hệ thống kinh điển Phật giáo Phát triển có “Đại Tập kinh”, lúc đức Như Lai diễn nói giáo pháp giải thoát của Ngài, đại chúng 10 phương vân tập trong đại pháp hội, do đó mà có tên gọi. Trong đại pháp hội, chư Bồ-tát phần lớn lấy chữ “Tạng” làm tên, như Nhật Tạng, Nguyệt Tạng, Hư Không Tạng, Kim Cang Tạng, Tu-di Tạng, Địa Tạng… Sao gọi là Địa Tạng? “Địa” là đất nước, thế giới, cũng là “địa đại1”; “Tạng” nghĩa là chứa đựng, phục tàng2, như mỏ vàng, mỏ bạch ngân, mỏ than, mỏ sắt… Chữ “tạng” trong Phật giáo, chỉ cho vật cất chứa trong kho. Hàm nghĩa của danh từ “địa tạng”, một mặt là nói “từ đất”: Địa là một trong tứ đại (địa, thủy, hỏa và phong), có khả năng đảm đương tất cả, hết thảy núi non, vạn vật đều tồn tại trên đất; tất cả dụ cho công đức của Bồ-tát, có khả năng làm hết thảy những việc khó làm cho chúng sinh. Mặt khác, đất cũng còn có nghĩa “nương nhờ”, hết thảy cỏ cây, đều nương vào đất mà có, nhờ đất sinh trưởng, ngụ ý tất cả công đức tự lợi lợi tha, đều nương nơi vị Bồ-tát này mà tồn tại và phát triển. Bồ-tát Địa Tạng có khả năng hàm chứa hết thảy mọi công đức, nguồn gốc sản sinh ra hết thảy công đức, làm việc khó làm, cứu độ chúng sinh, cho nên có tên Địa Tạng. Người ta thường gọi Ngài là Địa Tạng Vương, trong kinh chỉ có tên Địa Tạng không có chữ “Vương”, có lẽ Tì-kheo Địa Tạng là con của quốc vương Tân-la, do đó thêm chữ “Vương” để tôn xưng?

  2. Tán thán công đức

  Địa Tạng của Cửu Hoa Sơn, chỉ là ứng hóa thân của Bồ-tát Địa Tạng, chúng ta cần tìm hiểu công đức chân thật của Ngài. Kinh Chiếm Sát ghi: “Từ khi phát tâm đến nay, đã trải qua vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn A- tăng-kì-kiếp, lâu xa như Tát-bà-nhã hải, công đức viên mãn, nhưng bởi vì thừa bản nguyện, phương tiện khéo léo hóa hiện khắp cả mười phương thế giới”. Theo như kinh văn, từ khi Bồ-tát Địa Tạng phát tâm tu hành đến nay, đã rất lâu xa - vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn A-tăng-kì-kiếp. Công đức và trí tuệ so với đức Như Lai không hai không khác. Tát-bà-nhã chỉ cho nhất thiết trí - Phật trí. Tát-bà-nhã hải hình dung cho đại giác ngộ, đại trí tuệ của Phật, sâu rộng như đại dương mênh mông. Bồ-tát Địa Tạng đã trải qua vô lượng vô biên kiếp tu hành, sớm đạt được biển trí tuệ của Phật, công đức viên mãn, tròn đầy, đáng ra thành Phật từ lâu. Nhưng Bồ-tát phát nguyện cần phải độ tận chúng sinh, cho nên giấu đi công đức chân thật của Ngài, dùng đại lực bổn nguyện, thần thông tự tại, thị hiện đến khắp nơi để tuyên giảng phương pháp giải thoát của Phật-đà, cứu độ người, trời. Kinh Lăng-Già ghi: Có Bồ-tát tấm lòng đại bi, vĩnh viễn không chịu thành Phật. Đây chẳng phải do trình độ còn non kém, hoặc giải đãi trên lộ trình giác ngộ, mà do nguyện lực đại bi, phát nguyện độ tận hết thảy chúng sinh, cho nên công đức sánh ngang bằng Phật, mà không thị hiện thân Phật, vẫn hiện thân Bồ-tát, để độ thoát chúng sinh trong thế giới mười phương.

  Công đức của Bồ-tát Địa Tạng bằng với Phật, cho nên kính tin công đức của Bồ-tát cũng đã không thể nghĩ bàn. Như kinh Thập Luân quyển 1 ghi: “Đối với chư đại Bồ-tát, chí tâm quay về nương tựa trong trăm kiếp, xưng tán, tụng niệm thánh hiệu, lễ bái cúng dường, nguyện cầu, không bằng có người chỉ trong khoảnh khắc, chí tâm quay về nương tựa, xưng tán tụng niệm thánh hiệu, lễ bái cúng dường Bồ-tát Địa Tạng, cầu nguyện điều gì, cũng đều được toại ý… Giống ngọc Như Ý, cũng như phục tàng”. Kinh còn ghi: Nếu chí thành quay về nương tựa chư đại Bồ-tát, như Văn-thù Sư-lợi, Di-lặc…, xưng niệm thánh hiệu, lễ bái cúng dường, cầu nguyện, như cầu khỏe mạnh, sống lâu, giàu sang, hoặc cầu đoạn trừ phiền não…; cầu nguyện với chư đại Bồ-tát cả trăm kiếp, không bằng có người trong khoảng bữa ăn - trong thời gian ngắn chí tâm quay về nương tựa Bồ-tát Địa Tạng, xưng niệm thánh hiệu, kiền thành kính lễ đại công đức của Ngài, nếu có nguyện cầu điều chi, cũng đều được viên mãn, đạt thành sở nguyện. Đây là hoằng dương pháp môn của Bồ-tát Địa Tạng, cho nên đặc biệt tán thán công đức thù thắng của Ngài. Giống như ngọc Như Ý, tức ngọc Ma-ni, bảo châu này có khả năng sinh ra tất cả mọi thứ, đáp ứng đầy đủ những gì mình mong cầu. Bi nguyện cứu độ của Bồ-tát Địa Tạng, cũng đáp ứng đầy đủ sở nguyện của chúng sinh. Như người nghèo khổ gặp kho báu, lập tức trở nên giàu sang, cái gì cũng có. Nếu chúng sinh nào gặp nhiều gian khổ, không được tự tại, thực tập pháp môn Địa Tạng, tự nhiên tất cả đều được vừa ý. Ngoài ra, theo kinh Địa Tạng Thập Luân, Bồ-tát Địa Tạng giống như Bồ-tát Quán Thế Âm, thị hiện vô lượng thân ở khắp mười phương thế giới, diễn nói vô lượng pháp môn tu tập, đưa chúng sinh thoát khỏi vô lượng khổ nạn.

  Bồ-tát Địa Tạng còn một công đức đặc thù, được phát xuất từ tên gọi của Ngài. Kinh Thập Luân quyển 1 ghi: “Có khả năng giúp cho hết thảy cỏ, cây… hoa trái trên đất, đều được sinh trưởng”. Người dân ở quê, mong muốn của họ là mùa màng bội thu. Bồ-tát Địa Tạng có khả năng đáp ứng đầy đủ sở nguyện của chúng sinh, nuôi dưỡng tất cả hoa trái, cây cối, những gì sinh trưởng trên đất, đều được thu hoạch dồi dào. Kinh này được phiên dịch, do ít ai giảng dạy, công đức đặc thù này của Bồ-tát Địa Tạng ít người chú ý. Hiểu được điều này, người nông dân nên chí thành cầu nguyện và cảm ơn Ngài.

  Bồ-tát Địa Tạng còn trị lành bệnh tật. Kinh  Tu-Di Tạng ghi: “Thầy (Bồ-tát Địa Tạng) nên làm vị thầy thuốc lớn, thầy thuốc hay cho hết thảy chúng sinh. Vì sao? Vì thân thầy là thuốc lớn vi diệu”. Thuốc của ngày xưa, chủ yếu là cây cỏ trên đất và khoáng vật trong lòng đất, do đó công đức của Bồ-tát Địa Tạng, chẳng khác nào đức Phật Dược Sư. Không chỉ là đại dược vương, mà còn là đại diệu dược, có khả năng giúp tăng trưởng tinh thần, sức khỏe dồi dào, tẩy trừ bệnh tật cho chúng sinh. Nếu được thấy Bồ-tát, gần gũi Ngài, thì tất cả bệnh - thân bệnh, tâm bệnh, sinh tử phiền não bệnh đều được tiêu trừ, tất cả công đức đều được đầy đủ.

  Cuối cùng, chính là điều mà chúng ta đã biết, theo kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện Công Đức: “Địa ngục chưa hết người thề không thành Phật”. Theo kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện, Bồ-tát Địa Tạng nguyện phải độ hết chúng sinh trong địa ngục. Chúng sinh chịu nhiều thống khổ nhất phải kể đến chúng sinh trong địa ngục, Bồ-tát phát đại nguyện, càng phải ra sức cứu độ những chúng sinh chịu nhiều thống khổ này.

  II. Trong kinh Địa Tạng Bồ-tát Bổn Nguyện, đức Phật nói về bốn tiền thân, với bốn đại nguyện của ngài Địa Tạng như sau

  1. Trong vô lượng kiếp về trước, ngài Địa Tạng là một vị Trưởng giả, nhờ phước duyên được chiêm ngưỡng, đảnh lễ và được sự chỉ dạy của đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, vị Trưởng giả này đã phát đại nguyện: “Từ nay đến tận đời vị lai, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện làm cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật quả.” 

  2. Vào thời quá khứ vô số kiếp trước, thuở đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, tiền thân của Ngài là một người nữ dòng dõi Bà-la-môn có nhiều phước đức và oai lực; nhưng mẹ của cô không tin vào nhân quả tội phước, tạo rất nhiều ác nghiệp, sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Là người con chí hiếu, cô rất thương nhớ mẹ, và đã làm vô lượng điều lành, đem công đức ấy hồi hướng cho mẹ, và cầu nguyện đức Phật cứu giúp. Nhờ các công đức chí thành ấy, đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại đã cho cô biết là mẹ của Cô đã được thoát khỏi cảnh địa ngục và vãng sanh về cõi trời. Vô cùng hoan hỉ trước tin ấy, cô đã đối trước đức Phật Giác Hoa phát nguyện: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương chước làm cho chúng đó được giải thoát.”


  3. Trong hằng hà sa số kiếp về trước, thuở đức Phật Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, ngài Địa Tạng là một vị vua rất Từ bi, thương dân như con … nhưng chúng sanh lúc ấy tạo rất nhiều ác nghiệp, vị vua hiền đức này đã phát nguyện: “Như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Ðề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật.”   4. Vô lượng kiếp về thuở quá khứ, thời đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, ngài Địa Tạng là một hiếu nữ tên Quang Mục có nhiều phước đức. Nhưng mẹ của Quang Mục lại là người rất ác, tạo vô số ác nghiệp. Khi mạng chung, bà bị đọa vào địa ngục. Quang Mục tạo nhiều công đức hồi hướng cho mẹ, và nhờ phước duyên cúng dường một vị A-la-hán, vị Thánh này đã cho biết rằng, mẹ của cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục sanh vào cõi người, nhưng vẫn còn chịu quả báo sinh vào nhà nghèo hèn, hạ tiện, lại bị chết yểu… vì lòng thương mẹ và chúng sanh, Quang Mục đã đối trước đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai phát nguyện: “Từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn ác đạo: địa ngục, súc sanh và ngạ quỉ, v.v... Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sau tôi mới thành bậc Chánh Giác.”

  III. Thờ tự Địa Tạng Vương Bồ Tát thành tự 4 công đức lớn

  1. Gia đình nào làm nhà mới, nên lập bàn thờ  Ngài Địa Tạng và trì tụng Kinh Địa Tạng. Nếu đó là khu đất dữ sẽ được hoá lành, ngày đêm thường quỷ thần hộ trì cho an toàn.

  2. Gia đình nào có người mang thai, người mẹ vì đứa con mình mà trì tụng kinh địa tạng, nếu đứa con này đến để báo oán thì nhờ phước này được hoá giải, nếu đứa con này đến trả ơn thì sẽ được bình an và tăng phước báo cho gia đình.

  3. Trong đêm ngủ thường mơ thấy điềm xấu, thấy hình thù quái lạ, tỉnh dậy tâm bất an liền trì tụng kinh địa tạng mà sám hối, thì giấc mơ đó sẽ không lặp lại nữa.

  4. Gia đình nào có thân nhân mất, liền đem hết đồ đạc của người mất đứng trước bàn thờ và khấn xin đem đồ dùng này đi cúng dường Ngài Địa Tạng, dùng số tiền này tạc thành tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc in kinh sách cho người đời tụng đọc, với công đức ấy người quá cố sẽ sinh vào cõi lành mà hưởng phước báo.

  Khi đọc đến đây rồi, hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Việc làm này công đức như việc con đã in kinh sách vậy.

  Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát chứng minh công đức.

  Tác giả: Thanh Ngân

  Đánh giá bài viết
  Chia sẻ bài viết
  Xếp hạng: 4.5 · 2 đánh giá
  Bình luận

  Tin cùng chuyên mục

  Bói bài - Xem bói bài tây - Gieo quẻ
  Hãy nhấn vào các lá bài để lấy quẻ xem bói bài luận vận mệnh, công danh, sự nghiệp, tài tộc, gia đạo.
  Lưu ý: Nguyên tắc Nam Tả - Nữ Hữu (Nam nhấn chọn bằng tay trái, nữ tay phải)
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Bốc bài
  Thư viện tổng hợp
  Thuật chiêm tinh Trung Quốc và sự hình thành Lịch Vạn Niên của người Trung Quốc
  Phong tục tập quán - 07/05/2021 08:53
  Lịch vạn niên là cuốn lịch pháp bắt nguồn từ Trung Quốc, được soạn theo chu kì ngày tháng năm dựa theo thuyết âm dương ngũ hành và quy luật tương sinh tương khắc...Vậy sự hình thành lịch vạn niên như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Lịch Vạn Niên 365 sẽ chia sẻ những thông tin về sự hình thành lịch vạn niên của người Trung Quốc và thuật chiêm tinh Trung Quốc.
  Giờ Hoàng Đạo, Giờ Hắc Đạo là gì và Cách Chọn Giờ Hoàng Đạo
  Phong tục tập quán - 07/05/2021 07:47
  Có vị thần thiện cũng có vị thần ác, mỗi thần đều được ông Trời giao phó cho một nhiệm vụ quan trọng. Chính vì thế mà trong 12 giờ có 12 vị Thần sát luân phiên nhau làm nhiệm vụ, mỗi vị đảm nhận một ngày trong tháng trong năm. Đường đi của các thần thiện được gọi là Hoàng đạo còn đường thần ác đi chính là Hắc đạo. Vậy ngày hoàng đạo là gì, ngày hắc đạo là gì? Khái niệm của giờ hoàng đạo và hắc đạo được hiểu như thế nào?
  Lục Thập Hoa Giáp là gì, cách tính Lục Thập Hoa Giáp
  Phong tục tập quán - 05/05/2021 08:13
  Từ rất lâu bảng 60 hoa giáp hay lục thâp hoa giáp đã được dùng phổ biến trong văn hóa phương Đông. Và thiên can, địa chi được sử dụng rộng rãi trong năm, tháng, ngày, giờ. Lục thập hoa giáp được chia ra năm loại ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cứ hai can chi liên tiếp là một loại ngũ hành.
  Con Số Nào Hợp Phong Thủy Theo Bản Mệnh Của Bạn
  Phong thủy đời sống - 05/05/2021 04:48
  Theo phong thủy âm dương thì mệnh của bạn là một trong những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến công việc và cuộc sống của chúng ta.
  Tại sao ko nên xây nhà khi chủ nhà phạm vào 1 trong 3 đại kỵ là Kim Lâu – Hoang Ốc – Tam Tai năm 2021
  Phong thủy đời sống - 05/05/2021 08:48
  Dân gian từ xưa đến nay vẫn luôn quan niệm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Câu nói trên không chỉ đơn thuần có ý nghĩa là người đàn ông xây nhà mà sâu xa hơn còn có một tầng nghĩa khác chính là khi xây nhà thì xem tuổi đàn ông, khi cưới xin sẽ xem tuổi đàn bà. Nếu gia đình sống nhiều thế hệ, khi xây nhà nên xem theo tuổi của người đàn ông làm chủ gia đình, có thể là người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà hoặc con trai trưởng.
  Lỗ Ban Kinh hướng dẫn hóa giải hai nhà cửa đối diện nhau
  Phong thủy đời sống - 05/05/2021 08:36
  Nhưng ngày nay, thành phố chật hẹp, người đông, nhiều căn hộ, nhà cao tầng chuyện cửa đối diện cửa khó tránh khỏi, nếu phạm vào điều kiêng kỵ này thì sẽ hóa giải bằng cách nào?
  Sống chậm
  Bài học cuộc sống - 28/04/2021 12:29
  Bởi vì lẽ sống ở đâu xa? Lẽ sống ở ngay trong cuộc sống này - mỗi ngày - mỗi phút. Osho từng nói “Cuộc sống là quá trình. Không có cách nào đạt tới cuộc sống ngoại trừ việc sống nó, tuôn chảy cùng nó”. Hay có ai đó cũng nói “Ý nghĩa của cuộc sống nằm trong cuộc sống, tất cả đều xem bạn sống như thế nào”.
  10 Cách nuôi dưỡng mối quan hệ bên vững
  Bài học cuộc sống - 25/04/2021 05:43
  Nuôi dưỡng mối quan hệ tốt không chỉ giúp cuộc sống thường ngày trở nên tươi đẹp mà còn giúp cho cuộc sống công sở trở nên dễ thở hơn. Làm thế nào để có được những mối quan hệ đẹp và bền vững thì không phải ai cũng biết.
  5 câu chuyện dạy bạn về cách tư duy đỉnh cao
  Bài học cuộc sống - 24/04/2021 09:25
  Bước đầu tiên để chuẩn bị cho cuộc hành trình làm giàu, bạn cần thay đổi tư duy và thay đổi cách nhận thức hẹp hòi của mình khi nhìn nhận 1 vấn đề sự việc nào đó. 5 câu chuyện dạy bạn về cách tư duy đỉnh cao giúp bạn có những hành trang tốt hơn trên con đường đi tìm thành công.
  Giải mã giấc mơ những con số?
  Tâm linh huyền bí - 05/05/2021 04:57
  Ngủ nằm mơ thấy trúng số là điềm gì? Bạn mơ thấy mình trúng xổ số hay bạn thường xuyên mơ thấy người khách trúng số… điều đó là điềm báo gì? Cùng giải mã giấc mơ thấy trúng số nhé!
  Ý nghĩa của 10 Con số 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 trong cuộc sống
  Tâm linh huyền bí - 05/05/2021 04:48
  Mỗi một con số lướt qua cuộc đời chúng ta đều có ý nghĩa riêng và ẩn chứa nhiều thông điệp.
  4 cách xem tướng nhận biết người hiền hòa thân thiện
  Tâm linh huyền bí - 04/05/2021 11:00
  Lông mày hình vòng cung, cũng giống như lông mày lá liễu, kiểu lông mày này mềm mại, thanh tú, đặc biệt là khi cười, lông mày có sức uốn cong hấp dẫn, nếu nói năng lại nhẹ nhàng
  Phật giáo có tin công dụng của lễ cầu siêu cho vong linh hay không?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 07/05/2021 04:54
  Phật giáo tin tưởng ở tác dụng của cầu siêu. Thế nhưng, tác dụng ấy có giới hạn nhất định. Cầu siêu chỉ là một sức mạnh thứ yếu, không phải là sức mạnh chủ yếu.
  Các bạn dành chút thời gian sám hối vào 14 và 30 Âm lịch
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 29/04/2021 03:03
  Nếu quý đạo hữu nào ăn chay được nguyên ngày thì quá tốt. Buổi sáng ăn mặn, buổi chiều và tốt ăn chay thì cũng tốt. Trong bữa ăn, đã ăn 1 miếng thịt rồi mới chợt nhớ ra hôm nay ăn chay thì cứ tiếp tục ăn nhưng chỉ ăn những món thực vật có trên bàn thì cũng quá tốt nha quý đạo hữu.
  Tại sao nên cầu siêu?
  Phật Pháp Nhiệm Màu - 27/04/2021 11:37
  Người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng của tín ngưỡng Phật giáo. Trong tinh thần tín ngưỡng của Phật giáo, lễ cầu siêu có một ý nghĩa hết sức lớn lao đối với người đã khuất. Vì qua những lời kinh trì tụng của Chư tăng trong lễ cầu siêu sẽ giúp cho người quá vãng hiểu và giác ngộ chân lý. Nhờ biết giác ngộ, từ đó thoát khỏi cảnh giới tối tăm đọa đày mà siêu sanh về nơi tịnh độ.
  Người tuổi sửu và những lưu ý trong năm Tân Sửu 2021
  Xem bói tử vi - 05/05/2021 08:25
  Năm Tân Sửu 2021, người tuổi Sửu được quý nhân chủ động đến cửa giúp đỡ nên nhận nhiều tài lộc, chuyện tình duyên cũng viên mãn. Và những lưu ý trong năm Tân Sửu 2021
  Thái dương thủ cung ở tỵ vận mệnh thế nào?
  Xem bói tử vi - 05/05/2021 08:20
  Sao Thái dương tại cung Tỵ độc tọa thế vượng cung Tài bạch, tài vận vượng thịnh, có tài kinh doanh quản lý tiền tài, thu nhập cao, tay nghề giỏi, có thể đạt được danh lợi song toàn, nên theo đuổi ngành thương mại xuất nhập khẩu hoặc doanh nghiệp lớn.
  Nhận diện 5 anh chàng cung hoàng đạo hay ghen nhất
  Xem bói tử vi - 04/05/2021 11:20
  “Có yêu thì mới có ghen” Nhưng chỉ vì một hành động nhỏ nhặt của người kia cũng nổi cơn ghen tuông vô cớ thì thật không hay. Vậy hãy cùng 12 cung hoàng đạo nhận diện những anh chàng Hoàng đạo nào hay ghen nhất nhé.
  ​Không có bạn gái, trai trẻ nuôi lợn nái ôm ngủ
  Chuyện lạ - 28/04/2021 07:13
  Câu chuyện đùa tưởng thật này xảy ra tại Thái Lan và đã từng khiến dân mạng phải cười bò vì độ ‘chịu chơi’ của anh chàng. Không có bạn gái, trai trẻ nuôi lợn nái ôm ngủ.
  Bào thai giấu cạnh xác ướp giám mục thế kỷ 17 và bí ẩn của hai hài cốt
  Chuyện lạ - 14/04/2021 07:09
  Bí ẩn về xác ướp của Giám mục Peder Winstrup cùng với một bào thai ở dưới chân được chôn cất vào thế kỷ 17, mới đây các nhà khoa học hiện đại và khảo cổ học đã khám phá sự thật đằng sau bào thai chôn cùng xác ướp giám mục Thụy Điển.
  Những chiếc máy bay mất tích một cách khó hiểu và không để lại dấu vết trên thế giới
  Chuyện lạ - 12/04/2021 09:11
  Những chiếc máy bay mất tích một cách khó hiểu và không để lại dấu vết nào, bất chấp những công nghệ giải cứu và tìm kiếm phức tạp mà chúng ta có. Cùng Lịch Vạn Niên 365 tìm hiểu những vụ mất tích máy bay bí ẩn trên thế giới.
  Chia sẻ